Utteros

Utteros är ett värdefullt fågelområde och både land och hav ingår i naturreservatet. Här häckar vadarfåglar och tärnor under vår och försommar. Rastande flyttfåglar födosöker under vår och höst. Stora mängder av gäss övervintrar här och året runt jagar rovfåglar byten över de flacka strandängarna. Området bjuder på fina naturupplevelser och fågelmiljöer året om. Men se upp så att du inte går in i de störningskänsliga fågelområdena under häckningsperioden.

Näringsrik tång ger ett myller av smådjur som uppskattas av födosökande fåglar. Strandängarna med dess betade gräsmarker, periodvisa översvämningar och grunda vattensamlingar är också gynnsamt för fågellivet. Här rastar ett stort antal vadarfåglar, änder och gäss. Rovfåglar som pilgrimsfalk och havsörn kan ses jaga över revlar och strandängar. Området är även viktigt som häckningslokal. På strandängarna kan vadarfåglar häcka och på sandrevlarna kan tärnor såsom fisktärna, småtärna och silvertärna bygga bo.

Betesdjuren gör nytta

Strandmarkerna betas av nötkreatur. Det gör att området blir intressant som häckningslokal för skärfläcka, tofsvipa, rödbena och andra vadarfåglar som lägger sina bon direkt på marken. Dessa vadare vill ha lågt gräs för att kunna spana ut över omgivningarna. De behöver också en viss tuvighet eftersom de döljer sina bon i låga grästuvor. Markhäckande vadarfåglar har minskat i antal i takt med att den här typen av marker blivit alltmer ovanliga. I Utteros finns markhäckarna kvar, men de har dessvärre minskat kraftigt i antal.

Växter på strandängarna

Det finns en stor variationsrikedom av arter på strandängarna. Den ständiga översköljningen av saltvatten gör att växter som saltnarv, havssäv, salttåg och revigt saltgräs trivs. Det hörs på namnen att det är växter som ställer krav på sin närmiljö! På strandängarna finns även kustarun, blåsklöver och de lite ovanligare arterna borstnate, sandmålla och marrisp.

Njut av fåglarna på avstånd!

Fåglarna behöver vara ostörda här, särskilt under häckningsperioden. Att äggen kan ruvas klart och att vadarfåglarnas och tärnornas ungar överlever är en förutsättning för att de ska kunna finnas kvar här långsiktigt. Tänk på var du går! Störs fåglarna kan de misslyckas med häckningen. Under tiden 1 mars till 31 juli är det förbjudet att beträda eller vistas inom vissa områden i reservatet. I reservatet är områdena markerade med låga stolpar med skyltar. Då häckning sker utanför dessa områden kan även ytterligare ett område med beträdnadsförbud aktiveras. Detta område markeras i fält av käppar med skyltar.

Hundar i reservatet

Hundar får inte vara i reservatet mellan den 1 mars – 31 oktober. Undantag från förbudet gäller på särskilt anvisade stigar som markerats på kartan i grönt nedan, där får hund medföras i koppel.

Under vintern (mellan den 1 november – 28 februari) när det inte är några häckande fåglar inom området, så får du gå med din hund kopplad i hela reservatet.

Utteros historia

Sedan mycket lång tid tillbaka har strandängarna präglats av djurens bete och av havets inverkan. Området var en gång i tiden utmark som omgivande byar ägde tillsammans. Här hämtades även tång som är rikt på kväve, fosfor och kalium och därför är lämpligt som gödselmedel. Efter laga skifte, på 1830-talet, flyttade många gårdar till utmarkerna och uppodlingen tog fart. Galtabäcks hamn anlades och fisket utvidgades. På senare tid har även sommarstugor och campingplats uppförts i anslutning till strandängarna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I detta nyhetsbrev skriver vi om hur vi arbetar med olika skötselåtgärder i reservatet. Nyhetsbrevet skickas ut då och då när det finns något nytt att berätta.

Klicka här för att anmäla dig till nyhetsbrevet Länk till annan webbplats.

Länk till arkiv med tidigare nyhetsbrev Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada, plocka eller samla in växter,
 • bedriva täkt till exempel grus, sand, tång eller fastsittande alger,
 • utöva ridning, brädsegling, kitesurfing, drakflygning, modellplansflygning, vattenskidåkning och körning av vattenskoter,
 • under tiden 1 mars till 31 oktober beträda eller vistas inom område som är rödmarkeraterat på beslutskartan,
 • under tiden 1 mars till 31 juli beträda eller vistas inom ett område om max 1 ha som ligger inom grönrastrerat område på beslutskartan. Denna föreskrift gäller då det mindre området är markerat i fält,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • framföra motordrivet fordon på land. Förbudet gäller inte för markägare vid tånghämtning under 1 aug- 28 februari,
 • elda,
 • medföra hund mellan 1 mars – 31 oktober inom hela området. Undantag från förbudet gäller på särskilt anvisade stigar som markerats på karta, där hund får medföras i koppel,
 • Mellan den 1 november – 28 februari är det inom hela området förbjudet att ha hund okopplad,
 • tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Dominerande naturtyper: Betesmark, hav

Kommun: Varberg

Areal: 356 hektar varav 284 hektar vatten

Skyddat sedan: 2012

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

​Utteros ligger i Varbergs kommun.

Cykel: Kattegattleden går förbi reservatet och reservatsparkeringen.

Kattegattleden - den havsnära cykelleden Länk till annan webbplats.

Kollektivtrafik: Hållplats "Björkäng Tvååkersvägen" ligger nära reservatets södra gräns.

Vägbeskrivning: Utteros ligger intill kustvägen mellan Falkenberg och Varberg (gamla E6:an) söder om naturreservatet Gamla Köpstad. Parkering finns mitt emot Rit- och Målerigården på Persbörs väg. Här finns parkering för cirka 6 bilar.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss