Klintamossen

Drönarbild med skog och vatten

Klintamossen är ett stort myr- och skogsområde som domineras av barrskogar och öppna mossar. I norr och i mitten av reservatet finns bokskogar, en skogstyp som förr i tiden var betydligt vanligare i trakterna runt Klintamossen. Det finns inga markerade leder i reservatet men som besökare går det ändå bra att ta en lugn och rogivande promenad.

I norr finns det ett välbevarat odlingslandskap med torprester, stengärdesgårdar, fruktträd och betesmarker med lång kontinuitet. En del av lövsumpskogen bär också spår av bete och ska fortsätta att ingå i betesdriften. Två små myrgölar bidrar till den rogivande inramningen. Några granplanteringar finns fortfarande kvar i reservatet, men granen är på väg att fasas ut och ersättas med främst ädellövskog.

Rikt fågelliv

Fågellivet i reservatet är rikt och erbjuder bland annat livsmiljö åt orrar, som behöver öppna mosseplan för sina berömda orrspel. Reservatsförvaltningen syftar till att öppna upp de igenväxande mossarna till nytta för fågellivet. Tack vare områdets mångformighet kan man hitta både barrskogsarter som tofsmes, talltita och svartmes och lövskogsarter som grönsångare, stenknäck, nötväcka och skogsduva. Den stora och ofta ljudliga hackspetten spillkråka kan både ses och höras i området, även under vinterhalvåret.

Aktivitet i reservatet

Reservatet har inga markerade leder, men erbjuder avskildhet och stillhet för besökaren. I reservatet kan man plocka blåbär, lingon, tranbär och matsvamp. Vid Flathultet i den norra delen kan man som besökare uppleva ett ålderdomligt odlingslandskap, varför inte i maj när apeln blommar, boklöven är skira och fåglarna sjunger som ihärdigast?

Koppla hunden

Hundar är välkomna, men ska hållas kopplade. Hundarna bör inte följa med in i betesfållorna eftersom betesdjuren då kan bli otrygga och därmed bli en fara för dig och din hund.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Förbudet gäller inte plockning av matsvamp,
 • elda,
 • framföra motordrivet fordon annat än på väg,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift, samt
 • medföra okopplad hund.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor som dödar ryggradslösa djur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd inplantera för området främmande arter, samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Dominerande naturtyp: Mossar och barrskogar

Kommun: Falkenberg

Areal: 217 hektar

Skyddat sedan: 2020

Ägare: Naturvårdsverket samt privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Från Sjönevad kör du åt nordost i korsningen i byn. Efter drygt 1,2 mil, i Yered, svänger du vänster in på Kronoparksvägen (skyltning saknas idag). Efter drygt 800 meter på denna väg tar du första avfarten till vänster. Därefter tar du andra avfarten till vänster, detta efter drygt 1,5 kilometer. Ytterligare därefter kör du drygt 1,1 kilometer innan du når reservatet. Vägvisande skyltar och informationstavla saknas i dagsläget.

Karta

Kontakt

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss