Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lunnamossen

Är du på jakt efter en naturupplevelse med vildmarkskänsla? Då är Lunnamossen ett reservat för dig. Lunnamossen är ett område som utmärks av tystnad, stillhet och orördhet. Det kan vara besvärligt att ta sig fram över myren men du kan vandra i utkanterna och uppleva dess natur. 

Lunnamossen består till största delen av öppen myrmark men i våtmarken finns även fastmarksöar, så kallade myrholmar. På dessa öar finns naturskogsartad tallskog och barrblandskog. Skogen är orörd sedan länge och många gamla tallar reser sig mot skyn. 2013 utfördes en åldersbestämning av en gammal tall i den nordöstra myrkanten. Tallens ålder uppskattades till över 400 år, vilket innebär att den började växa i slutet på 1500-talet. Detta är den hittills äldsta kända tallen i Hallands län.

Många spännande växter trivs här

I reservatet växer bland annat myrlilja, hirsstarr, ängsull, tranbär och pors. Här finns det också många olika sorters mossor, som sotvitmossa, hornvitmossa, flytvitmossa, praktvitmossa och rubinvitmossa. Fågellivet är rikt i området med bland annat häckande tjäder, orre, spillkråka och rastande tranor.

Spår från förr finns i området

1816 gjordes en karta över området. Lunnamossen kallades då "Lönsmåssen" där "lön" troligen kommer från det fornsvenska löna med betydelsen dölja, gömma. "Att lunna" var i äldre tider ett uttryck för "att köra stockar eller ved i skogen/på utmarken". Eventuellt kan mossens namn ha med denna verksamhet att göra. Inom naturreservatets gränser finns två fornlämningsområden. De består av torplämningarna från Hästhult och Lilla Hästhult. Dessa platser är utmärkta med informationsstolpar av hembygdsföreningen. 

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Fjärilar och växter i moss -och myrmark (Hylte)

Under guidning av Erik Rask ska vi vandra ut på mossen och lära oss fjärilar och växter som är knutna till moss-och myrmark i Sverige.

Ingen anmälan krävs

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
 • ha husvagn eller husbil parkerad inom reservatet kl 24-06,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • skada levande eller döda stående eller liggande träd, grova grenar och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär och enstaka exemplar av icke fridlysta växter är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar, samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Dominerande naturtyp: Barrskog och våtmarker

Kommun: Hylte

Areal: 114 hektar

Skyddat sedan: 2013

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Lunnamossen ligger i Hylte kommun.​

Kollektivtrafik: Hållplats ”Unnaryd” ligger 2 kilometer från reservatet.

Bil: 1 kilometer nordost om Unnaryd. Vägbeskrivning från Unnaryd: Från Bolmenvägen som är huvudvägen igenom Unnaryd sväng först norrut på Österlånggatan. Därefter österut (höger) in på Slätterydsvägen, även skyltat ”Äsphult”. Efter ca 1,5 kilometer passerar du Lunnamossen på vänster sida.

Någon anlagd p-plats finns ännu inte.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss