Oxhult

I Oxhult hittar du äldre bok- och ekskogar där de äldsta träden började gro under andra halvan av 1800-talet. Idag bildar reservatet en ö med lövskog i ett annars grandominerat landskap. Här finns många gamla träd och viktiga rödlistade arter i form av lavar och svampar. För den naturintresserade erbjuder reservatet en intressant upplevelse med varierad natur.

Oxhult består främst av bok- och ekskogar som funnits här länge. De äldsta träden började växa under andra halvan av 1800-talet. Enligt gamla kartor har det funnits ädellövskog i området sedan mitten av 1600-talet. Reservatet kan därför sägas utgöra en rest av de större och mer sammanhängande ädellövskogar som funnits i Halland i äldre tid.

Spännande lavar finns i skogarna

I början av 2000-talet gjordes en inventering i reservatet. I ett område i den nordöstra delen hittades minst tio rödlistade arter, däribland liten ädellav, violettgrå porlav och svampen brödmärgsticka. Det området har klassats som nyckelbiotop vilket innebär att det är ett extra viktigt område att skydda. Reservatet är även värdefullt för fågellivet. Bivråk har setts häcka i trakten.

Viktigt att gamla träd bevaras

Söder om det området finns ett minst sex hektar stort naturskogsartat område som också har höga naturvärden. Gamla och grova ekar, tallar och bokar finns spridda över området. På marken ligger det gott om grova nedfallna grenar som börjat förmultna. Det är viktigt att man skyddar de gamla träden och röjer bort gran för att inte ädellövskogen med dess höga biologiska värden ska försvinna.

Ta sig fram i reservatet

Det finns inga markerade slingor eller leder i Oxhult men i området närmast parkeringen är det lätt att ta sig fram. Här kan du promenera genom skogen och njuta av lugnet och stillheten. Längre bort  i reservatet finns ett stort dike som är väldigt svårt att ta sig över.

Reservatsgranne

Precis norr om Oxhult ligger reservatet Smedjeån Skönhult. Här utgörs naturvärdena av den naturliga skogsbäcken och dess omgivande mader, sump- och naturskogsmiljöer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in gräs, örter, mossor eller lavar, plockning av bär eller matsvamp är dock tillåten,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter, 
 • under mer än ett dygn tälta eller övernatta i husvagn eller husbil,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon,
 • förbudet gäller ej jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt vilt,
 • medföra okopplad hund med undantag för jakt med hund eller för eftersök,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur, enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används, samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar.


Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Laholm

Areal: 15,3 hektar

Skyddat sedan: 2009

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Oxhult ligger i Laholms kommun.

Bil: Reservatet ligger cirka 4 km väster om Hishult. Från Hishult kör västerut mot Laholm. Efter att ha passerat Oxhultasjön på vänster sida, ta vägen in till vänster och fortsätt förbi byn Oxhult. Efter cirka 300 m passerar du en kraftledning. Två mindre vägar/stigar på vänster sida leder söderut till reservatet. Någon parkering är inte anlagd så du ansvarar själv för att din bil inte är olämpligt parkerad eller står i vägen på något sätt.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss