Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bergs naturskog

Bergs naturskog är kanske så nära urskog man kan komma i Halland. Här hittar du gammal bokskog men också barrblandskogar där gran och tall dominerar. I reservatet finns en markerad led på ett par kilometer som visar dig vägen genom skogen.

Naturreservatet Bergs naturskog omfattar cirka 140 hektar orörd naturskog på sydsvenska höglandets västsida. Området ligger i en långsträckt sluttning ner mot Ätran, strax sydväst om Gällared. Naturen här är präglad av den höga nederbörden, som är något under 1 000 millimeter årligen.

Gott om död ved

Reservatet består till största delen av barrblandskog med mossrik grov granskog i de nedre sluttningarna och gransumpskog längs bäcken. Här finns också högvuxen tallskog. I de södra delarna av området finns ett parti med äldre, grov bokskog. Den täta skogen är mycket imponerade och här finns enstaka granar som är cirka 40 meter höga. Det har inte bedrivits något skogsbruk så det finns gott om död ved i form av bland annat vindfällen och lågor som förmedlar känslan av att befinna sig i en urskog.

Tidigare betesmark

Barrskogen har uppkommit spontant på marker som tidigare har varit betesmark. Den har sedan fått utvecklas helt fritt och skapat viktigt livsrum för växter och djur som missgynnats i kulturskogen (skog uppkommen genom skogsodling). Speciellt hålhäckande fåglar trivs bra i barrskogen och några arter som vi hittar här är spillkråka, gröngöling samt större och mindre hackspett.

Spännande och ovanliga lavar

I den gamla bokskogen finns det en intressant och värdefull lavflora. På högstubbar av bok kan man hitta många av reservatets rödlistade lavar, bland annat röd pysslingslav, rosa lundlav, ädelkronlav, bokkantlav, bokvårtlav och orangepudrad klotterlav.

Stormfälld skog

Den 8 januari 2005 härjade stormen Gudrun i södra Sverige. Även skogen i Berg drabbades. De stormfällda träden inom naturreservatet har lämnats som de är av naturvårdsskäl. Den döda veden och andra strukturer i den stormdrabbade skogen utgör nya och viktiga livsmiljöer för en mängd arter. Tänk på att det kan vara farligt att vistas vid rotvältorna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • rida, annat än på bilväg,
 • medföra okopplad hund,
 • elda,
 • skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter,
 • fånga eller insamla djur eller på annat sätt störa djurlivet,
 • anordna snitslade spår eller orienteringskontroller.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 140 hektar

Skyddat sedan: 1992

Ägare: Naturvårdsverket samt privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Bil: Från Gällared kör man västerut på väg 153. Följ därefter skyltningen mot reservatet och parkeringen. En stig leder in i reservatet.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss