Finnsboskogen

sennan rinner genom reservatet

Finnsboskogen är ett skogsreservat som ligger intill ån Sennan. På sluttningarna ner mot ån växer lövsumpskog. I skogen ovanför sluttningen är det eken som dominerar. Det finns inga markerade leder i området men ovanför sluttningarna finns en upptrampad stig att promenera på.

Besökare som hittar till Finnsboskogen kan njuta av att ströva i ett avskilt område och bara höra ljudet av fågelkvitter och vindens sus i träden. Här finns också möjlighet att skåda fågel eller att studera mossor och lavar. I sluttningarna är marken blöt och det är ganska besvärligt att ta sig ner mot Sennanån denna väg. I nordöstra delen av sluttningen är marken dock lite torrare, här kan du gå nedför om du har gummistövlar. Det finns även en väg vid Sennanån, direkt öster om reservatsgränsen som tar dig ner till vattendraget.

Sumpigt och blött i sluttningarna

I sluttningarna är det sumpigt och blött. Det beror på att källvatten tränger upp från marken. Vattnet svämmar över och på vissa platser samlas också vattnet kvar i mark och blir blöt, mjuk och mossig mark. Denna sumpiga och blöta miljö har stor betydelse för skogens djur och växter. I Finnsboskogen lever arter som dunmossa och skuggmossa. Detta är signalarter som visar att det är en värdefull skog vi befinner oss i.

Värdefulla mossor

Intill Sennanån finns även örlav som har mycket högt signalvärde för alskogar i sydvästra Sverige. Skogshakmossa, lackticka, violspindling, skämstarr, blåmossa och vågig sidenmossa är andra intressanta arter som också finns i området. Intill ån växer också blommande örter som bäckbräsma, strättor och kärrtistel. I reservatet lever spillkråka, det är en fågelart som är klassad som nära hotad. Spillkråkan är beroende av äldre variationsrika skogar med äldre träd och död ved.

Skogens historia

I slutet på 1600-talet var dalgången längs Sennan ett öppet landskap med ängar och ljungmarker. Området var vid denna tid en del av Jordbos inägomarker i Enslövs socken. I den nordvästra delen av reservatet finns mindre odlingsrösen. Dessa rösen berättar att marken förr har använts som åker. När forna tiders bönder skulle röja upp en åkeryta tog de bort stenarna som låg i vägen för odlingen och lade dessa i rösen. Med hjälp av spett, spade och handkraft har sten under lång tid brutits ur åkermarkerna.

Betet upphörde och skogen tog över

I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet bestod området av gles lövskog och i skogen gick djuren på bete. Under senare delen av 1900-talet slutade området att användas som ängs- och betesmark och skogen har sedan dess vuxit sig tätare och tätare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • ha hund okopplad eller i koppel längre än två meter,
 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Förbudet gäller inte plockning av matsvamp,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • tälta mer än två dygn i följd,
 • ställa upp husvagn eller husbil i reservatet kl 22-06,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 15,19 hektar

Skyddat sedan: 2018

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

På vägen (riksväg 26) från Halmstad svänger man av mot Åled, kör över Nissan och efter järnvägsövergången svänger av till vänster mot Sennan. Framme i Sennan svänger man av till höger på Finnsbovägen mot Skavböke. Efter 1,6 kilometer svänger man åt höger in på en grusväg till reservatet cirka 150 meter.

Parkering saknas. Du ansvarar själv för att din bil inte är olämpligt parkerad eller står i vägen på något sätt.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss