Sandsjöbacka

Sandsjöbacka är Hallands största naturreservat på land. Här kan du uppleva ett spännande och varierande landskap med berg, ljunghedar, små sjöar och skog. Det finns många stigar i reservatet och möjlighet till både rogivande promenader och utmanande vandringar.

Sandsjöbacka är uppdelat i två delar. En nordlig del som ligger i Västra Götalands län och en sydlig som ansluter vid länsgränsen och sträcker sig ner till Kungsbacka stad. Längs med reservatet går E6:an. Närmast vägen är bullret från trafiken påtagligt men ju längre in i reservatet du kommer desto mer avlägsna blir ljuden. Vid Sandsjöbackamotets parkeringsplatser finns toaletter.

Storlagen utsikt över ljungheden

Det finns flera vandringsleder med olika längd i reservatet. Det finns också ett vindskydd att övernatta i, cirka två kilometer öster om Hagryd-Dala i norra delen av reservatet. Från E6: ans rastplats kan du lätt ta dig upp på den ås som ligger söder om Sandsjön. Härifrån har du en fantastisk utsikt över ljungheden. I norr ser man Sandsjön som är en av de större sjöarna i reservatet och åt nordost anar man Lindome kyrka i horisonten. I söder och öster breder en öppnare terräng med hedmarker och våtmarker ut sig.

Ljung och myrlilja

På hedarna i Sandsjöbacka blommar ljung, klockljung och pors. Kanske är det just den blommande ljungen som gjort reservatet så välkänt och omtyckt. Med hjälp av betesdrift och regelbunden bränning ser vi till att heden inte växer igen.

I reservatets blötare delar hittar man några av länets värdefullaste rikkärr – mineralrika myrar med en särskild biologisk mångfald knuten till sig. Under försommaren lyser myrarna gula av myrlilja. Vid bland annat Grönabur och Sandsjön finns mer artrik ängsvegetation. På sluttningarna ner mot Sandsjön växer lövskog med björk i övre delen och klibbal i de fuktigare partierna längre ner.

Ett rikt djurliv

Älg, rådjur, räv, grävling, skogshare och fälthare är vanliga i hela området. Den som är uppmärksam kan kanske få se en småvessla eller hermelin. I reservatet häckar ett 80-tal fågelarter. På de öppna ljunghedarna lever orre, trädlärka och nattskärra. I Sandsjön häckar skäggdopping. I lövskogarna finner vi småfåglar som lövsångare, svarthätta och trädgårdssångare. Du kan också hålla utkik efter rovfåglar som ormvråk, duvhök och tornfalk.

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Bland ljungblom och drumliner i Sandsjöbacka (Kungsbacka)

I den centrala delen av Sandsjöbacka finns en stor ljunghed som betas, röjs och regelbundet bränns, för att hålla heden öppen och bevara mångfalden av djur och växter som lever där.

Ingen anmälan krävs

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg och för allmän motortrafik tillåten enskild väg,
 • framföra motorbåt eller annan motordriven farkost på sjöarna,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • göra upp eld annat än på av förvaltaren särskilt anvisade platser,
 • medföra ej kopplad hund,
 • störa djurlivet exempelvis genom närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande,
 • på störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt,
 • rida annat än på allmänna vägar eller på vägar och stigar som särskilt anvisats av förvaltaren
 • samt inom Årekärrslunden plocka blommor eller gräva upp växter samt att under tiden 1/4 - 15/6 beträda detta område annat än på särskilda gångvägar (berör område beläget inom Västra Götalands län).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyper: Hedlandskap, naturskog och drumlin

Kommun: Mölndal, Göteborg, Kungsbacka

Areal: Totalt cirka 4 182 hektar varav 2 467 hektar i Västra Götalands län och 1 800 hektar i Hallands län.

Skyddat sedan: 1968

Ägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Västkuststiftelsen

Övrigt: Området ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Cykel: Kattegattleden passerar 3 km väster om reservatet, närmaste entré från Kattegattleden är parkeringsplatsen Kyrkbyn-Dala.

Kattegattleden - den havsnära cykelleden Länk till annan webbplats.

Kollektivtrafik: Parkeringen Högsered (här passerar Sandsjöbackaleden) kan nås med närtrafik från Lindome station. Ange ”Spårhagavägen 70” som adress vid bokning av närtrafiken hos Västtrafik.

Närtrafiken på Västtrafik Länk till annan webbplats.

Hållplatsen "Maleviksvägen" ligger 1,7 km promenad från entrén Hagryd-Dala. Här är det skyltat till reservatet från hållplatsen.

Bil: Från vägen mellan Lindome och Kullavik tar man av åt söder på Långåsvägen till parkeringsplats nordost om Sandsjön. Markerad stig leder till reservatet. Reservatet nås också via rastplatsen vid Sandsjöbackamotet längs med E6:an. GPS (WGS84): Lat N 57° 32’ 58" Lon E 12° 3’ 19" (parkeringen vid norrgående rastplatsen Sandsjöbackamotet).

Kontakt

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss