Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hålldammsknattarna

Hålldammsknattarna är ett varierat område med kuperad terräng. Reservatet består av främst ädellövskog och barrskog. Här finns gott om värdefulla lavar och mossor. 

I Hålldamsknattarna finns rasbranter med mycket bok men även av ek och tall. I de mellersta delarna finns sumpskogar med tall, björk, gran och klibbal. Även bok och ek finns i reservatet. Det finns även en del mossar och kärr med enstaka träd. I föryngringsytor efter stormfällen och granavverkningar växer det ungträd av gran, björk och bok.

Många rödlistade lavar

I den gamla bokskogen på Hålldammsbergets sluttning ned mot Hålldammssjön finns de viktigaste naturvärdena. Denna yta är en av de artrikaste i Halland vad gäller rödlistade lavar som växer på bok. Dessa frodas tack vare den jämna och höga luftfuktigheten och att här har funnits ädellövskog under mycket lång tid. Exempel på exklusiva arter som hittas är örtlav, liten ädellav, kortskaftad parasitspik, savlundlav, stiftklotterlav, ädelkronlav, violettgrå porlav, röd pysslinglav och gul pysslinglav.

Urberg präglar området

Reservatets mark präglas till stor del av urberget. Ett stråk av torv och morän går genom reservatets mellersta delar. I området finns branta klipp- och rasbranter och urbergshällar tydligt påverkande av inlandsisens rörelser.

Lång historia

Namnet Hålldammsknattarna förekommer redan i en karta från mitten av 1700-talet och står då utmärkt på höjden väster om Hålldammssjön. I samma karta bekräftas att nästan hela reservatet då var trädklätt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Även mossor och lavar räknas hit. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur,
 • inplantera för området främmande arter,
 • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • tälta längre än två dygn i sträck,
 • ställa upp husvagn eller husbil i reservatet klockan 22-06,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund. Jakträttsinnehavare har dock rätt att jaga med hund samt att bedriva eftersök med hund,
 • klättra på bergväggar och rasbranter, samt
 • elda.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog och barrskog

Kommun: Halmstad

Areal: 40,0 hektar

Skyddat sedan: 2015

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Hålldammsknattarna ligger i Halmstads kommun. Vägbeskrivning: I nuläget finns ingen väg eller p-plats tillgänglig för besökande allmänhet till naturreservatet. Vi rekommenderar därför att man väljer att besöka något annat naturreservat i länet. När det blir ändringar kommer ny information att publiceras här.

Kontakt

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss