Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Biskopstorp

Biskopstorp är ett av södra Sveriges största skogsreservat. Det är också ett av Hallands mest tillgängliga. Här har anlagts tillgänglighetsanpassade vandringsleder, bänkbord, toaletter och det finns bra parkeringsmöjligheter. Gör en utflykt till Biskopstorp och upptäck den unika miljön med mäktig sprickdalsterräng, porlande bäckar och sjöar, gammelskogar och skogsbetande tamboskap.

Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat. Biskopstorp har länge varit ett omtyckt utflyktsmål tack vare sina skimrande bokskogar och kuperade terräng. Det var dock först under tidigt 1990-tal som man började förstå att det levde en mängd ovanliga arter i skogarna här. Idag vet vi bland annat att Biskopstorp är ett av landets viktigaste områden för lavar som växer på bok, till exempel jättelav, örtlav och lunglav. I skogarna lever även ovanliga skalbaggar, liksom många mossor, svampar och fåglar. I dagsläget är mer än 100 hotade arter noterade i området.

Kor betar i skogen

Reservatet är en av de största satsningarna på skogsreservat i södra Sverige. Förhoppningarna är att området ska utvecklas till en "Noaks ark" där en stor del av de hotade västsvenska arterna ska få en möjlighet att överleva. Nästan 300 hektar av marken har stängslats för att hålla betesdjur i skogsmarkerna. Här betar nötdjur, får och ibland hästar. Målet är att åstadkomma glesa och ljusöppna skogar. Mycket av de inplanterade granskogarna har avvecklats, ett arbete som fortsätter framöver. Dessa områden ersätts av ädellövskog eller mer eller mindre öppna betesmarker.

Avviker från mönstret

Bok- och ekskogar är vanliga i Hallands skogs- och mellanbygder. Ofta saknas dock riktigt gamla träd och död ved. Det gör att skogarna har svårt att hysa hotade och mer krävande arter. I Biskopstorp finns både riktigt gamla träd, mycket död ved och stora sammanhängande gammelskogar. Det gör att många djur och växter trivs här.

Många vandringsleder och skyltar

Vill du upptäcka det stora reservatet kan du utgå ifrån det gamla Kronotorpet, intill Kroksjön. I området finns sammanlagt nio vandringsleder och två tillgänglighetsanpassade leder. Lederna är mellan 1 kilometer och 4 kilometer. Slingorna är sammanlänkade så det går att gå längre genom att binda ihop fler slingor. Läs mer om lederna i broschyren som finns längre ner på sidan.

Längs ett par av stigarna finns informationsskyltar uppsatta som berättar om Biskopstorps historia, naturvärden och om de olika skötselmetoder som används för att ställa om granplantagerna till ädellövskog.

Tillgängligt för både rullstol, rollator och barnvagn

Stora satsningar har gjorts för att göra området mera tillgängligt för friluftslivet. Det har anlagts vandringsleder, rastplatser, flera grillplatser, en utsiktsplattform, en brygga i Kroksjön samt flera parkeringsplatser. Området ska vara lätt att besöka för den som kommer med barnvagn, rullstol eller rullator.

Kroksjöslingan som utgår från Kronotorpet har två förgreningar där man kan ta sig fram med rullstol, rullator eller barnvagn. Den ena leder ner cirka 200 meter till en av flera grillplatser med rullstolsanpassade bänkbord och en eldstad bredvid. Där finns även en tillgänglighetsanpassad brygga som har staket och avåkningsskydd. På bryggan finns två enkla sittbänkar. Den andra slingan leder ut på uddens yttersta spets, längd cirka 1 kilometer. Även här finns två rullstolsanpassade bänkbord och en eldstad.

Det är inte tillåtet att plocka ved från omgivningarna men det finns möjlighet att hämta färdighuggen ved vid besökscentrum, utgångspunkten för lederna eller så tar du med dig egen ved eller kol. Det finns en stor parkeringsplats vid Kronotorpet som slingorna utgår ifrån. Även tillgänglighetsanpassade torrtoaletter finns.

Utsiktsplats med sittplatser

Fästampaslingan är cirka 250 meter enkel väg och leder upp till en utsiktsplats. Från plattformen har du en vidsträckt utsikt, dels mot Steninge och en flik av havet och dels mot hela Halmstad, Laholmsbukten och Hallandsåsen i fjärran. Konstruktionen är formad som en amfiteater och där finns gott om sittplatser. Vid utgångspunkten finns en liten parkering.

Naturliga utsiktspunkter finns också här och var i reservatet. När träden är avlövade kan du se havet även från flera andra utsiktsplatser utmed de olika lederna.

Fiske i sjön

Fiske med handredskap är tillåtet i Kroksjön (men inte i andra sjöar i reservatet). Max ett spö per person. I sjön finns gädda, abborre och mört.

Samla stämpel

I några av våra mest sevärda reservat kan du också samla på en snygg stämpel när du besöker reservatet. Du stämplar antingen direkt i din guidebok eller på eget papper/bok. I Biskopstorp finns stämpeln vid informationstavlan vid besökscentrum Kroksjöholm.

Hyr kronotorpet Kroksjöholm

Har ni en förening, en organisation eller är du forskare med inriktning mot natur och naturvård? Eller är ni en förening som anordnar aktiviteter för barn eller vuxna med olika former av funktionsvariationer?

Nu finns möjlighet att hyra Kronotorpet och genom forskning, studiebesök eller vandringar komma närmare naturen. Via föreningen HK Vandraren, som hyr kronotorpet Kroksjöholm, finns nu möjlighet att hyra torpet för kortare tid när utrymme ges i deras verksamhet.

Kontakt HK Vandraren: Jan-Åke Bengtsson mobil: 076- 539 30 30 eller e-post: janben4928@hotmail.com

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Friluftsliv för alla i Biskopstorp (Halmstad)

Bygg en fågelholk eller ett insektshotell, gå en tipspromenad eller prova fiske eller kanot.

Ingen anmälan krävs

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • ställa upp husvagn eller husbil kl 22-06,
 • elda annat än på särskilt anvisad plats,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg,
 • medföra okopplad hund med undantag för jakt med hund eller för eftersök,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsen tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar, samt att
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 924 hektar

Skyddat sedan: 2011

Ägare: Privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Kollektivtrafik: Hållplats "Kvibille", 800 meter från reservatets sydvästra del.

Bil: Biskopstorp ligger nordost om Kvibille och söder om Slättåkra. Sväng av från E6:an mot Kvibille Haverdal. Kör mot Kvibille. Efter cirka 700 meter finns skylt mot Biskopstorp. Följ denna och kör cirka 1,6 kilometer. Sväng vänster före stora grustaget. Efter ytterligare 2,2 kilometer passerar du in över södra gränsen av reservatet. Det är även skyltat till naturreservatet från gamla E6:an mellan Halmstad och Falkenberg.

Fyra grusparkeringar finns i området, den största ligger vid Kronotorpet/Kroksjön. Här kan även en buss få plats. GPS (WGS84): Lat N 56° 47’ 56" Lon E 12° 53’ 28" (parkeringen vid Kronotorpet).

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss