Enet

Enet ligger längs en kuststräcka med värdefull natur. Klapperstensfälten och klipphällarna i reservatet lockar årligen många besökare. Den betade kustheden hyser en rik flora och i buskmarkerna trivs många arter av småfåglar.

På de hävdade strandängarna finns en rik flora som är beroende av bete. Många lågvuxna växter skulle konkurreras ut om de betande djuren försvann. Många växter gynnas också av de jordblottor som skapas när djuren trampar runt på markerna.

Björnbär och nypon

En bit in mot land övergår strandängen i mager gräsmark där vindpinade enar bildar en mosaikartad miljö tillsammans med bland annat björnbär och nypon. Mellan buskagen, i de solbelysta gläntorna, växer arter som till exempel stagg, slåttergubbe, backtimjan, hirsstarr, kattfot och darrgräs och på saltängarna finns kustarun. För att bevara den värdefulla floran utförs emellanåt röjningar av buskarna. Då skapas mer gräsytor där djuren kan komma till att beta.

Exklusiva växter

Även i de fuktiga områdena finns en intressant flora. Där bäcken Ävjan rinner ut i havet växer till exempel spikblad. Den sällsynta kustgentian och orkidén nattviol finns också i reservatet. I den sydöstra delen finns en lågvuxen björkskog. Det utsatta läget med ständig blåst har format skogen och stammarna är låga och slingriga.

Skåda fågel

Gulsparven ses ofta sitta i toppen på en enbuske där den sjunger sin "sjustaviga" sång. Stenskvättor hoppar omkring på de välbevarade stenmurarna viftandes upp och ner på stjärten likt sädesärlan. Törnskatan jagar insekter bland buskagen och spetsar bytena på törnen och taggar. I den grunda viken och på strandängarna ses typiska sjöfåglar som ejder, strandskata och större strandpipare. Under höst och vår passerar dessutom en mängd flyttfåglar längs med den halländska kusten och rastar på de välhävdade strandängarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

En natur- och kulturhistorisk vandring i Enet (Halmstad)

Här på Enets ”strannabackar” ser vi tydligt olika tidsepokers strandlinjer.

Ingen anmälan krävs

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada vegetationen t.ex. genom blomplockning eller uppgrävning av växter,
 • vidtaga åtgärd som kan verka störande på djurlivet, exempelvis att från nära håll fotografera fågelbo,
 • släppa lös hund,
 • tälta eller uppställa husvagn,
 • göra upp eld,
 • framföra motordrivet fordon eller moped annat än på anvisad väg och parkeringsplats,
 • parkera annat än på iordningställda platser,
 • göra skada på hägnader eller andra anordningar,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Dominerande naturtyp: Kusthed med klapperstensfält

Kommun: Halmstad

Areal: 32 hektar

Skyddat sedan: 1972

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

​Enets naturreservat ligger i Halmstads kommun.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Steninge Släktvägen”.

Bil: Från Halmstad tag Kustvägen mot Falkenberg. Parkeringen till naturreservatet ligger till vänster precis innan Steninge samhälle.GPS (WGS84): Lat N 56° 45' 17" Lon E 12° 38' 18".

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss