Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tygared

Tygared är en oas av värdefull bokskog. Här finns en del krokiga och krumma bokar och även ganska gott om död ved i form av lågor och högstubbar. Reservatet är en trevlig bokskog att besöka och promenera i men det finns inga anlagda stigar.     

Tygared ingår i den värdefulla ädellövskogstrakten "Hallands mellanbygd". Inom tre kilometer ligger fyra biotopskydd och två reservat (Knutstorp och Rönnö). Syftet med reservatet är att bevara den biologiska mångfald som de gamla bokskogsmiljöerna innebär. Bokskogen ska kunna utvecklas fritt utan konkurrens från gran. Grova träd och död ved i olika former är viktig för en rik mångfald av svampar, kryptogamer, insekter och fåglar.

Ädellövskogen hotas av gran

Ädellövskog har varit en vanlig skogstyp under en stor del av Sveriges förhistoria, men den har minskat kraftigt de senaste århundradena då granen ökat starkt genom framför allt plantering i tidigare ädellövskogsområden. Utan viss skötsel riskerar ädellövskogen med dess höga biologiska värden på sikt att förloras i takt med att skogen blir allt mer grandominerad.

Gott om mossor

Fällmossa och guldlockmossa är väl spridda, men även platt fjädermossa, havstulpanlav och trädporella växer på flera träd. Sju rödlistade mossor och lavar, bland andra liten lundlav, violettgrå porlov och bokvårtlav, har hittats i Tygared.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in kärlväxter, lavar, svampar och mossor. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta arter. Insamling för artbestämning är tillåtet om det sker på uppdrag av länsstyrelsen eller efter tillstånd från länsstyrelsen,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
 • inplantera för området främmande arter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd arrangera lägerverksamhet,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller tävling, samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Under tiden den 1 mars-20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Dominerande naturtyp: Bokskog

Kommun: Laholm

Areal: 29,7

Skyddat sedan: 2015

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Tygared ligger i Laholms kommun. Bil: Från Knäred kör man österut på Sjöredsvägen för att sedan svänga in på Björkaredsvägen. Följ därefter skyltningen mot Tygared. Parkering saknas så du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss