Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skallabjäret

Reservatet består av en gammal igenvuxen betesmark som ligger på toppen av berget Skallabjäret med utsikt över Ätrans dalgång. Skallabjäret är ett kultur- och skogshistoriskt intressant område, men svårtillgängligt och inte särskilt väl anpassat för friluftsliv.                        

Området fridlystes redan 1952 och tanken var då att bevara betesmarken med sin rika örtflora för eftervärlden. Senare ändrade man sig och lämnade område att utvecklas fritt i vetenskapligt syfte. 1996 bildades naturreservatet Skallabjäret.

Område i förändring

Enbuskmarken finns kvar än idag men många enar är döda och står bara kvar som torra skelett. Andra buskar har växt upp, såsom brakved, hassel och olvon. Den på 50-talet låga slyskogen har växt upp till en gles skog bestående mest av ek med låga, vida kronor. Andra inslag i trädskiktet är gammelaplar, äldre vidkroniga oxlar, fågelbär, rönn, lönn, gran och björk. I sluttningarna mot norr och öster finns högvuxen äldre hassel. I det för övrigt ganska torftiga fältskiktet hittas fortfarande blåsippa.

Skogen tar över

Skallabjäret är både ett kultur- och skogshistoriskt intressant område. Eftersom reservatet under lång tid lämnats till fri utveckling har man fått möjlighet att följa områdets utveckling från betesmark bevuxen med välvuxna enar till det mer skoglika utseende det har idag. Framöver kommer skogen ta över mer och mer av den gamla betesmarken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter,
 • tälta,
 • elda,
 • framföra motordrivet fordon,
 • bedriva kommersiell verksamhet,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur samt
 • anordna snitslade spår eller orienteringskontroller.  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 1,6 hektar

Skyddat sedan: 1996

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Skallabjäret ligger i Falkenbergs kommun.

Vägbeskrivning: Från Vessigebro åk norrut mot Askome och därefter mot Gällared längs Ätraforsdammen. Reservatet ligger strax före Yngered på höger sida. Anvisad p-plats finns inte så du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss