Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Söderängarna

Vy från Labacken över kärret

Naturreservatet Söderängarna är en del av ett större våtmarksområde som sträcker sig både söderut och norrut. I reservatet finns det öppet myrlandskap som bitvis sluter sig till en finmaskig mosaik av skogklädda moränöar som sticker upp ur det omslutande torvtäcket.

Några ringlande smala rullstensåsar finns också varav den kilometerlånga Mölleryggen är den längsta. De flesta av regionens våtmarkstyper finns här i stora arealer, till största delen orörda. Mossarna överväger arealmässigt men även kärr och sumpskogar företräder rikligt.

Fina naturskogar

I området finns det fina naturskogar av asp, ek, och lövblandskogar med tall. För skogens arter finns här värdefulla strukturer som lågor, högstubbar och andra former av död ved.

Området har ett rikt fågelliv med arter typiska för de öppna myrarna och lövskogarna så som orre, tjäder, ljungpipare, grönbena, skogssnäppa och trana.

Historisk markanvändning

Laga skifteshandlingarna för Gårdshult 1858 och Roshult 1872 avslöjar att största delen av området var öppet landskap med kala våtmarker, ljunghed och steniga backar. De enorma arealer av våtslåttermark som i princip motsvarande alla kärrytor eller bortemot hälften av den totala arealen myr (endast mossarna var
undantagna) är imponerande. Myrslåttern hade i dessa myrrika trakter en omfattning som närmast påminner om norrländska förhållanden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda träd, buskar och grenar,
 • skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Förbudet gäller inte plockning av matsvamp,
 • elda,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg samt
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar eller andra arrangemang,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor som dödar ryggradslösa djur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd inplantera för området främmande arter samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan
  påverkan på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Dominerande naturtyp: Våtmark

Kommun: Halmstad

Areal: 254 ha

Skyddat sedan: 86 ha 1991, 168 ha 2021

Ägare: Västkuststiftelsen och Naturvårdsverket

Förvaltare: Västkuststiftelsen

Hitta hit

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss