Kvarnaberget

Kvarnaberget består främst av så kallad krattekskog som är mellan 100–150 år gammal. Ekarnas stammar är krokiga och klena. Trädens säregna former kommer av att de växt långsamt på mager mark samtidigt som området har betats. Det finns inga markerade leder i reservatet men den relativt glesa skogen är lätt att ta sig fram i. Missa inte heller sprickdalen Hallskår i södra delen av reservatet, en spännande och naturskön miljö.    

Skogen vid Kvarnaberget är naturligt föryngrad. Trädens stammar är kortvuxna, klena och ofta krokiga och vridna. Trädens ibland bisarra former beror av att de växt långsamt på mager mark men även det tidigare utmarksbetet har bidragit till trädens speciella utseende. Det är möjligt att bönderna har haft ollonsvin här som genom sitt bökande har hjälpt eken att etablera sig.

Viktig skog

Skogens höga ålder och att den inte har påverkats i stor grad av skogsbruket har gjort att den har fått en stor betydelse för floran och faunan. Det växer många intressanta mossor, lavar och svampar på de gamla ekarna. Bland de ovanligare arterna kan nämnas mussellav, grynig lundlav, stor knopplav och svampen ekskinn.

Bäck på ravinens botten

Dalen i den södra delen av området är av märkligt slag med stora mossbeklädda block och uppemot fem meter höga klippväggar i öster, även dessa bevuxna med svällande mossmattor. Här på ravinens botten är man omgiven av gamla ekar och en och annan klibbal, asp, rönn och hassel. Tystnaden är nästan kompakt, bara en liten bäck porlar sakta vidare genom sänkan ner till ett litet alkärr där man på försommaren kan se vattenklövern blomma i vitt.

Fridlyst sedan länge

Redan på 1940-talet fridlyste Domänstyrelsen (senare Domänverket) Kvarnaberget. I beslutet framhöll man områdets då 100-åriga ekskogar "av utpräglad krättetyp" som ett värdefullt inslag i en region där stora arealer annars planterades med gran. I samband med Domänverkets bolagisering på 1990-talet skrevs ett avtal med staten och Kvarnaberget ombildades till naturreservat. I slutet av 2008 utvidgades Kvarnaberget från 9 hektar till dryga 45 hektar och omfattar nu även det sydligare belägna reservatet Hallaskår. Även här växer en drygt 150 år gammal ekskog med stammar som är klena och krokiga, så kallad krattekskog. Utmed områdets sydvästra gräns löper en mindre sprickdal som har gett Hallaskår dess namn.

Tönnersjöheden beskogas

Hallaskår utgör tillsammans med Kvarnabergets ekbestånd en rest av tidigare stora ekskogar. Så sent som 1940 fanns enligt uppgift fortfarande 150 hektar av ekskogarna kvar. Men enligt äldre akter från Lantmäteriet tycks ekskogarna emellertid vara första generationen skog efter ljunghed. Området verkar nämligen ha varit skoglöst under 1600-talet, ett tillstånd som förstärktes under 1700- och 1800-talen då den väldiga Tönnersjöheden bredde ut sig i området. Det är dock troligt att eken funnits kvar på bergsbranter och vid andra svåråtkomliga områden, som till exempel vid Hallaskår. På 1840-talet minskade betestrycket och Tönnersjöheden började sakta växa igen.

Det är tillåtet att tälta någon natt i enlighet med allemansrätten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar,
 • samla in eller på annat sätt skada lavar och mossor,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller samla in ryggradslösa djur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • framföra eller parkera motordrivet fordon i terrängen annat än i samband med uttransport av fällt vilt med sk. älgdragare eller motsvarande,
 • övernatta i husbil eller husvagn,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur med undantag för jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök,
 • elda,
 • bryta loss, knacka sönder, föra bort eller måla sten och mineral, samt
 • inplantera för området främmande växter och djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Dominerande naturtyp: Krattekskog

Kommun: Halmstad

Areal: 45 hektar

Skyddat sedan: 1940 (utvidgades 1946), 1996 och 2008

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Kvarnaberget ligger i Halmstads kommun.Vägbeskrivning: Kör från Halmstad mot Mästocka. Sväng till höger mot Hyltan efter cirka 15 kilometer. Efter cirka 1,5 kilometer ligger Kvarnaberget på höger sida om vägen där också en mindre parkering finns.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss