Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Björka

Vy över sjö en grå dag

Björka är det östligaste naturreservatet inom den trakt som kallas Åkulla bokskogar. Tillsammans med Björkekullens naturreservat och Älmebjärs naturreservat skyddas de värdefulla naturmiljöerna kring Björkasjö.

Överklagat beslut


Detta beslut om bildande av reservat har blivit överklagat och har därför inte vunnit laga kraft. De föreskrifter som finns för allmänheten på denna sida gäller ändå.

I sluttningarna ner mot sjön växer gammal bok med inslag av bland annat ek och tall. Ett antal örtrika bäckdråg rinner ner genom den blockrika terrängen mot sjön med rika förekomster av bland annat skärmstarr, gullpudra, stinksyska och dunmossa, som alla är signalarter.

Flera skogs- och naturtyper

Inom det närmare 60 hektar stora området finns även andra skogs- och naturtyper som ekskog, lövsumpskog och betesmark. Reservatet ligger inom det som förr utgjorde inägor och utmark för gårdarna i Björka och Svartrå by. Ännu kan man se spår av tidigare markanvändning i form av stengärdesgårdar som korsar reservatet, röjningsrösen och en torplämning i norra delen där den gamla trädgårdsväxten vintergröna fortfarande ses blomma på försomrarna.

Leder och strövområden

Björkasjöstigen som på sin väg runt sjön också passerar genom Björkekullens och Älmebjärs naturreservat är en populär och lättgången led som i sin helhet är ca 5,5 km. I Björka går det också bra att fritt ströva runt i bok- och ekskogarna, skåda fågel vid sjön eller ta ett bad vid den närliggande badplatsen. Med fiskekort går det också att fiska tillexempel abborre i sjön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar annat än plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • tälta mer än två dygn i följd,
 • ställa upp husvagn eller husbil i reservatet kl 22-06,
 • att ha båt upplagd i området kl. 22-06,
 • elda, förutom på anvisade platser,
 • rida annat än på befintlig väg,
 • cykla annat än på befintlig väg,
 • ha hund okopplad,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd:
  a. använda fällor avsedda för ryggradslösa djur samt
  b. anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 57 hektar (inkl. vatten)

Skyddat sedan: 2018. Inte vunnit laga kraft dock.

Ägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Från väg 154, sväng av på Ådalsvägen i Köinge och kör norrut mot Svartrå. Följ skylt mot Björkekullen ekomuseum och naturreservat. Parkeringsplats finns vid Björkekullen varifrån det är promenadavstånd till reservatet. Det går också att nå reservatet gåendes via Björkasjöleden som genomkorsar Björka.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss