Gamla Varbergs och Fyrkullens kustlandskap

Gamla Varberg och Fyrkullen utgörs av två kustberg som höjer sig över havet i ett för övrigt flackt landskap. Gamla Varberg är krönt av ett iögonfallande bronsåldersröse. Bergens ljungmarker och den blomsterrika havsstrandängen betas. Från bergen har du en vacker utsikt över kusten året runt.

Bronsåldersröset högt uppe på toppen ger berget ett karakteristiskt utseende, även från långt håll. Uppifrån röset har du en vacker utsikt över kusten. Bland annat kan du se Varberg och Getterön samt den flacka ön Balgö. Reservatet lämpar sig bra för promenader och naturstudier.

Växter och fåglar

På heden trivs karaktärsväxter som ängsvädd, backtimjan, granspira och klockgentiana. På de välbetade strandängarna som tar vid ner mot havet hittar man trift, blåsklöver, havssälting och glasört. Strandängen norr om reservatet utgör ett av de mest vadartäta strandängsområdena i Varbergs kommun. Vanliga häckfåglar är tofsvipa, rödbena och strandskata. Fyrstrandsfjorden utanför är mycket långgrund, djupet är bara ett par meter och den bildar ett viktigt lek-, uppväxt- och födosöksområde för ett flertal arter – förutom vadare och änder också marian organismer som små kräftdjur, snäckor och fiskar. Vid Tångaberg sträcker sig en långsmal, flack halvö, Vadskär, ut i havet mot sydväst.

Rikt beteslandskap

Kartor från början av 1800-talet över Gamla Varberg och Fyrkullen med omgivningar visar ett betat utmarkslandskap med ljunghedar och bara några få lantbruk. Bergets betade ljungmarker är den största rest som finns kvar av detta storslagna landskap, reservatets natur är med andra ord ett nyckelhål bakåt i tiden. Kanske har berget varit öppet ända sedan bronsåldern, vilket fornlämningar i området tyder på. Sedan 1950-talet har bergen långsamt växt igen med enbuskar och björk på grund av för lite bete och skötsel. Under 1990-talet genomfördes stora röjningsinsatser på Gamla Varberg. Idag är bergets sluttningar åter klädda med betad ljunghed.

Historia som vårdkaseberg

Gamla Varberg har en historia som vårdkaseberg, här fanns en plats för att tända en så kallad vårdkase - en eld placerad på en hög plats. När ofred var att vänta i en trakt bemannades vårdkasarna och om fienden nalkades tändes kasen som varningssignal till befolkningen. Vårdkase är det fornsvenska ordet för vaktstapel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • under perioden från 1 mars−15 juli årligen vistas i det område som har markerats med rött raster på karta 2
 • utöva brädsegling eller kitesurfing, drakflygning (till exempel leksaksdrake, hängflygning och ultralätt flyg klass A) eller framföra obemannat luftfartyg (till exempel drönare och modellplan)
 • åka vattenskidor eller wakeboard eller framföra vattenskoter eller liknade farkoster
 • framföra motordriven farkost i vattnet i högre hastighet än 5 knop
 • släppa ut kylvatten förutom från båtmotorer, eller att släppa ut avloppsvatten och tankspolvatten
 • anlägga förtöjningsanordning, eller att ankra eller förtöja med kätting som vilar på havsbotten
 • ha båt förtöjd eller upplagd på stranden från 22:00 till 06:00
 • ha husvagn eller husbil uppställd i reservatet från 22:00 till 06:00
 • framföra motordrivet fordon annat än på väg och parkera annat än på anvisad parkeringsplats
 • cykla annat än på väg
 • sätta upp tält
 • elda annat än på anvisad plats
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift
 • ha hund okopplad
 • skada, plocka eller samla in växter, alger, mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Förbudet gäller inte plockning av bär och matsvamp
 • utan Länsstyrelsens tillstånd inplantera för området främmande växt- eller djurarter.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor som dödar ryggradslösa djur
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön samt att
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar eller arrangemang

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Dominerande naturtyper: Berg med ljunghed, strandäng och grunt marint vatten

Kommun: Varberg

Areal: 158 hektar

Skyddat sedan: 1966, utökat 2022

Ägare: Stat, kommun, privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

​Gamla Varbergs och Fyrkullens kustlandskap ligger i Varbergs kommun.

Cykel: Kattegattleden går förbi reservatet och reservatsparkeringen.

Kattegattleden - den havsnära cykelleden Länk till annan webbplats.

Kollektivtrafik: Hållplats "Gamla Varberg", ta avtagsvägen mot havet som ligger 200 meter söderut.

Vägbeskrivning: Reservatet nås via vägvisning från gamla E6 norr om Varberg. GPS (WGS84): Lat N 57° 9’ 36” Lon E 12° 14’ 26”.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss