Timrilt

Timrilt är ett litet reservat som främst består av bok- och ekskog. I området finns också fuktigare områden med alsumpskog och myr. Skogen är trevlig att besöka och promenera i men du hittar inga markerade stigar. På de ställen där underlaget är blötare är det lite svårare att ta sig fram.

Timrilt ligger cirka fem kilometer norr om Simlångsdalen, strax väster om Gyltigesjön, i den kuperade halländska mellanbygden. En mindre parkering finns i östra delen av reservatet.

Gamla och grova träd

I området öster om parkeringen står gamla och grova ekar och bokar. Även längs med stengärdsgården i norra delen av reservatet finns liknande ekar och bokar. På trädstammarna kan du hitta lavar som rostfläck och glansfläck. Andra intressanta mossor och lavar, kryptogamer, som växer i reservatet är fällmossa och korallticka.

Hackspettar bor i skogen

I Timrilt finns flera olika hackspettar, till exempel mindre hackspett, gröngöling och spillkråka. Fåglarnas trummande mot trädstammarna bidrar till den skogliga atmosfären.

Våt mark och myr

I södra och sydvästra delen av reservatet är marken våt och här växer alsumpskog. Flera av alarna i sumpskogen står på så kallade socklar. Alsocklar består av rötter som bildar ett nätverk som "bär upp" stammen. Eftersom alsocklar bildas hos äldre träd är de ett tecken på gammal, orörd skog. I detta område finns det också gott om död ved. Många ovanliga skogsarter är beroende av död ved. Veden bryts ner av olika svampar vilket underlättar för insektsarter som nyttjar veden på olika sätt. Insekterna lockar i sin tur till sig fåglar, som söker efter föda i den förmultnande veden.

Granskog som ska tas bort

Den centrala delen av Timrilt består idag av en granplantering. Denna granskog ska avverkas framöver så att området istället kan ge plats åt mer lövskog.

Bokskog med gröna löv. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Förbudet gäller inte heller plockning av matsvamp,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • ställa upp husvagn eller husbil i reservatet kl. 22-06,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
 • utan Länsstyrelsen tillstånd
  a. använda fällor avsedda för ryggradslösa djur,
  b. anordna lägerverksamhet eller tävlingar samt att
 • cykla annat än på befintlig väg.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 17,8 hektar

Skyddat sedan: 2018

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Vägbeskrivning: För att nå Timrilt från Halmstad med bil så tar du väg 25 österut tills du kommer till Simlångsdalen. Där svänger du av till Mahultsvägen. Innan bron över Gyltigesjöns utlopp så svänger du vänster till Banvallsleden. Efter cirka 500 meter svänger du vänster vid skylten mot Timrilt och följer den cirka 1,8 km där du kör ner till reservatet på vänster sida (ingen skylt finns dock uppsatt). Det finns ingen i iordningställd parkeringsplats i reservatet men när du har kommit in i reservatet går det bra att ställa sig vid sidan om vägen på lämplig plats.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss