Göstorp skog

I Göstorp skog samsas lövdominerade naturskogar med myrstråk, kärr och sjöar. Skogen har en orörd prägel och här kan du njuta av stillheten. Det finns två vandringsleder och längs med stigarna finns små informationsskyltar som berättar om både naturen i Göstorp och områdets historia.

Göstorp skog är beläget på det sydsvenska höglandets allra yttersta utlöpare mot Laholmsslätten. Från parkeringen i norra delen av reservatet utgår två vandringsleder om 1,4 (blå markeringar) respektive 2,6 kilometer (röda markeringar). Vattentäta skor eller kängor rekommenderas om det har regnat mycket innan ditt besök. Det finns spänger vid de blötaste partierna men det finns också områden där du får ta dig över det blöta underlaget på egen hand. Det kan därför bli ett och annat hopp mellan grästuvor och stenar.

En skog med ek och bok

Reservatet kan delas in i två avsnitt, dels själva Göstorps skog, som är klassad som naturskog, dels en kilometerlång sluttningsmyr söder om tillfartsvägen. En naturskog är en skog som uppkommit genom naturlig föryngring, det vill säga skogen har skött sig själv. Skogen består till större delen av ädellövskog. En kraftledningsgata skär genom området och väster om denna dominerar bergeken. Boken har däremot övertaget i öster. Några av de fågelarter som finns i reservatet är ormvråk, tjäder, mindre hackspett, stenknäck, duvhök, stjärtmes och korp.

Spännande variation

Naturen varierar ständigt i reservatet. På flera ställen bryter fuktstråk med björk och alsumpskog genom ädellövskogen. I bokskogen är det sparsamt med växtlighet på marken men i ekskogen finns det gott om blåbärsris och kruståtel. På andra ställen kan storblockig moränmark dramatiskt försvinna i myrstråk och kärr. En större och en mindre vattenspegel Sandbergs sjö (delvis inom reservatet) samt Kolken, finns inom området.

Hallands största sluttningsmyr

Sluttningsmyren bildades när landisen en gång drog sig tillbaka. Den består av skogbevuxna ändmoränryggar tvärs över den sluttande marken. Ryggarna hindrar vattnet från att rinna bort och mellanrummen mellan dem blir därför mycket fuktiga. Sluttningen består därför av omväxlande torra och fuktiga, tvärgående stråk. Den kilometerlånga sluttningsmyren i Göstorp skog, med en fallhöjd på 50 meter, anses vara den största och mest åskådliga sluttningsmyren i Hallands län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon annat än på bilväg och iordningställd, i terrängen utmärkt parkeringsplats,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • rida, annat än på bilväg,
 • störa djurlivet, exempelvis genom att från nära håll fotografera fågelbo, lya eller gryt eller klättra i boträd,
 • medföra okopplad hund,
 • använda transistor, bandspelare eller dylikt på ett störande sätt,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning,
 • elda,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter,
 • plocka kärlväxter, mossor och lavar,
 • fånga och insamla djur samt
  anordna snitslade spår eller orienteringskontroller.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Laholm

Areal: 178 hektar

Skyddat sedan: 1987

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Göstorp skog ligger i Laholms kommun.Bil: Från Veinge kyrka kör mot Göstorp och sväng sedan mot Antorp. I Antorp finns en liten skogsväg österut upp i sluttningen till parkeringsplatsen. Det är skyltat mot reservatet. Håll till vänster när skogsvägen delar sig. Reservatet nås även från väg mot Mästocka.

Kontakt

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss