Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Blåalt

Blåalt är en gammal, orörd skog som främst består av ek och bok. Träden är mellan 160 och 240 år gamla och är hem för många sällsynta mossor och lavar. En 2,5 kilometer lång strövstig leder dig genom reservatets centrala delar.

Skogarna i Blåalt är en del av ett större område präglat av ädellövskog. Främst finns det ek och bok i skogen men mindre sumpskogar förekommer här och var i terrängsvackorna.

Skog med lång historia

Reservatet har lång historia som skogsmark, något som är ovanligt i denna region som under 1700- och 1800-talen dominerades av öppen ljunghed. Området var under samma tid en del av en större utmarksskog kallad "Kårarps skog". Det var först i slutet på 1900-talet som det byggdes vägar i området. Innan vägarna kom på plats var Blåalt svårtillgängligt. Att området var svårt att nå under lång tid har bidragit till att så stora delar av skogarna bevarats orörda.

Många ovanliga lavar och mossor

Eken och bokens ålder i området varierar mellan 160 och 240 år. Skogen har inte påverkats mycket av skogsbruk. Den nästan orörda och åldrande ädellövskogen har höga biologiska värden med en rad sällsynta arter av mossor och lavar, som till exempel bokfjädermossa och bokkantlav. Död ved i form av högstubbar (stående döda träd) och lågor (liggande döda träd) finns också. Den döda veden kan trots namnet innehålla mycket liv och förekomsten av död ved är viktig för bland annat vedsvampar, insekter och hackspettar. Skogsduva, mindre hackspett och mindre flugsnappare är några intressanta fågelarter som finns i skogen.

Strövstig och svinkätte

Genom naturreservatets kärnområde kan du gå en 2,5 kilometer lång strövstig. I närheten av stigen finns en gammal svinkätte. Den är en rest från den tid då ollonsvin hölls på bete i bokskogen. Till svinens skydd byggde man då svinkättar eller svinabodar, som ofta bestod ofta av sten. Stenen som bildade svinkätten i Blåalt ligger kvar på sin plats än idag.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • elda annat än på särskilt anvisad plats,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg,
 • medföra okopplad hund, 
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar, samt att
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Laholm

Areal: 298 hektar

Skyddat sedan: 1997, utvidgat 2015

Ägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Blåalt ligger i Laholms kommun. Bil: Från vägen mellan Veinge och Mästocka följ skyltning mot reservatet och parkeringen. GPS (WGS84): Lat N 56° 34' 49" Lon E 13° 12' 58".

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss