Boa

Ädellövsskog i höstskrud

I Boa finns ädellövskog med bok och ek. Terrängen är kuperad men det är lätt att ta sig runt i det natursköna reservatet på skogsvägarna som finns i området. I skogen har det hittats flera värdefulla mossor och lavar.

Reservatet ligger längs med Ätran på sydsvenska höglandets västsida. Boa gränsar i norr till reservatet Bergs naturskog och genom att ta sig igenom vackra Bergs naturskog så kommer du till Boa.

Gammal skog

Ädellövskogen består främst av bokskog tätt följd av ek. Båda trädslagen finns i hela reservatet men i nordväst dominerar boken och i de centrala delarna är det eken som tar mest plats. Den äldsta skogen hittar vi i de västra delarna, träden här är 120 år gamla. I området finns mycket död ved i form av högstubbar, torrakor och lågor. Många ovanliga skogsarter är beroende av död ved. Veden bryts ner av olika svampar vilket underlättar för insektsarter som nyttjar veden på olika sätt. Insekterna lockar i sin tur till sig fåglar, som söker efter föda i den förmultnande veden.

Lavar och mossor

Flera spännande och ovanliga mossor, lavar, svampar har hittats i Boa. En av arterna som finns här är lunglaven. Lunglaven är en så kallad signalart. Det betyder att den är en art som har höga krav på sin livsmiljö. Därmed signalerar den att området har höga naturvärden. Lunglaven vill till exempel ha gamla, grova lövträd att växa på. Skogen ska vara relativt öppen så att solen når ner mellan träden och luften ska vara fuktig. Om du hittar en lunglav kan du vara nästan säker på att det även finns andra sällsynta djur och växter i området. Förutom lunglav finns det också arter som bokvårtlav och bokfjädermossa i Boas skogar.

Spår från förr

På gamla kartor kan man se att det har funnits lövskog här sedan lång tid tillbaka. Förr i tiden har troligtvis en del av området använts som utmark, djuren släpptes då ut på bete i skogen. Man kan än idag se spår från denna tid, i reservatet finns det nämligen skog i form av vidkroniga och bukettväxande träd. Detta är tecken på att skogen förr har varit glesare än vad den är idag.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • medföra okopplad hund med undantag för jakt med hund eller för eftersök,
 • elda,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • ställa upp husvagn eller husbil i reservatet kl. 22.00-06.00,
 • framföra motordrivet fordon, förbudet gäller ej jakträttsinnehavare vid uttransport av älg, hjort eller vildsvin,
 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, annat än plockning av bär och matsvamp,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga och samla in ryggradslösa djur,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • utan länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

​Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 23,5 hektar

Skyddat sedan: 2017

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

​Boa ligger i Falkenbergs kommun. Vägbeskrivning: Från Ullared kör man österut på väg 153, följ skyltning mot Bergs naturskog och använd tillhörande parkering. För att ta sig till Boa går man igenom Bergs naturskog.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss