Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åstarpe mosse

Åstarpe mosse består av ett omväxlande myrlandskap med fuktiga hedar, mossar, sumpskogar och fastmarksholmar. Mossen är ett av landets mest värdefulla våtmarksområden. Här kan du gå en 2,5 kilometer lång markerad vandringsled genom den ostörda vildmarken.

Högt uppe på Hallandsåsen breder den vidsträckta våtmarken Åstarpe mosse ut sig. En 2,5 kilometer lång markerad vandringsled går över reservatets fastmarksöar. Här vandrar du i naturskogen och kan samtidigt lära dig mer om området genom de små pedagogiska skyltar som är uppsatta längs vägen.

Ostörd vildmark

Det omväxlande myrlandskapet med fuktiga hedar, mossar, sumpskogar och fastmarksholmar skapar förutsättningar för en mångfald av växter och djur. Fukthedarna karaktäriseras av myrlilja och ljung mellan högvuxen pors och blåtåtel. På de trädbevuxna mossarna växer ljung, tuvull, hjortron och lingon under glest stående tallar. De öppna mossarna domineras av vitmossa och olika slags halvgräs. I sumpskogarna växer främst glasbjörk medan fastmarksholmarna är bevuxna med blåbärsrik barrskog.

Spelplats för orre

På de öppna mossarna finns spelplatser för orre. Spelperioden pågår mellan april och maj månad. I skogen lever ytterligare ett av våra skogshöns - tjädern. Bivråk, nattskärra och spillkråka är andra sällsyntheter som besökare kan möta i reservatet.

Före detta betesmarker

Under 1700- och 1800-talen var öppna, fuktiga hedar vanliga i Halland. Kärra fälad, öster om parkeringsplatsen, liksom flera andra fukthedar i reservatet betades ända in på 1950-talet. Numera är Kärra fälad bevuxen med naturligt uppkommen tall- och björkskog. Trädens vida kronor och krumma växtsätt vittnar om det forna, öppna beteslandskapet.

Spår från förr

Vid laga skiftet 1872 ändrades ägogränserna i området. De nya gränserna markerades med stenmurar och jordvallar. Spår av dessa syns än idag i terrängen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar samt att
 • skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
 • framföra motordrivet fordon eller terränggående cyklar samt
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller tävling som kan inverka störande på naturmiljön.
 • ha hund okopplad.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyp: Våtmark

Kommun: Laholm

Areal: 189 hektar

Skyddat sedan: 2000

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Åstarpe mosse ligger i Laholms kommun.

Bil: Utgå från Vindrarp och kör österut i riktning mot Jonstorp. Sväng höger till Högalteknallsvägen efter cirka 800 meter. Håll till höger i 2,5 kilometer, och sväng därefter vänster in på Mossevägen. Parkera vid vägens slut.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss