Stora Drängabjär

Stora Drängabjär är en del av Åkulla bokskogar. Här finns bokskog i bergsbranter med utsikt över Skärsjön. Vill du upptäcka området går vandringslederna Bergastigen (3,9km) och Slottsstigen (3,2 km) delvis genom reservatet.                         

Stora Drängabjär domineras av branta sluttningar med bokskog och bergsbranter som sluttar ner mot Skärsjön. Skogen är delvis av orörd karaktär med förekomst av död ved i form av högstubbar och lågor. Det finns även en del klibbalskog utmed sjön.

Flera rödlistade arter

Totalt har 13 rödlistade arter hittats i området, exempelvis örlav, liten ädellav, bokfjädermossa, stor bandmossa och skogsduva. I området finns även jättesvampmalen, vars larver är beroende av att det finns tickor på träden.

Områdets historia

På 1970-talet bildades flera bokskogsreservat inom riksintresset Åkulla bokskogar. Områdena avsattes främst för friluftslivets intressen. Senare har de biologiska värdena uppmärksammats och naturvärdena kring Stora Drängabjär kartlades bland annat genom inventeringar i mitten på 1990-talet. I början av 2006 blev området naturreservat.

En del av Åkulla bokskogar

Reservatet är en del av Åkulla bokskogar. Det är ett samlingsnamn för ett tiotal snarlika naturreservat som ligger inom ett och samma natursköna område. Reservaten knyts samman av ett system av vandringsleder. I Åkullaområdet finns kafé och restauranger. Här finns också övernattningsmöjlighet på hotell, vandrarhem och B&B.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • elda annat än på särskilt anvisad plats,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • rida eller köra med häst,
 • permanent förvara båtar,
 • framföra cyklar i terrängen, annat än på särskilt utpekade leder,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller kan störa djurlivet samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Varberg

Areal: 53,3 hektar

Skyddat sedan: 2006

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen