Slättagärde

Slättagärde är en skogsklädd kulle där eken dominerar. Träden är mellan 100 och 200 år gamla. Här har många ovanliga arter av framförallt lavar, mossor och svampar funnit sin hemvist.  

Gammal ädellövskog är en artrik miljö och många ovanliga arter har funnit sin hemvist här i den gamla ekskogen. Slättagärde angränsar till ett av Åkulla bokskogar, ett av Sveriges främsta bokskogsområden.

Mossor och lavar på stammarna

Många trädstammar, såväl döda som levande, täcks av olika mossor. Ett exempel är fällmossa, som är grönglänsande med ljusa grenspetsar. Även lavar växer på stammarna och en av de mer spektakulära är lunglav. Den har stora flikar som är vackert klargröna vid fuktigt väder. Stor knopplav är en skorplav som växer tätt tryckt mot underlaget. Den är mörkgrön med små orangeaktiga fruktkroppar som ses bäst med lupp.

Död ved är viktigt

Många av skogens ovanliga arter är beroende av död ved. Den multnande veden lockar till sig skalbaggar och andra insekter som i sin tur blir till föda åt fåglar som till exempel hackspettar. På så vis blir den döda veden livgivande!

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • framföra motordrivet fordon eller terränggående cyklar eller parkera annat än på anvisad plats,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning samt
  • snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller tävling som kan inverka störande på naturmiljön.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Lövskog

Kommun: Varberg

Areal: 26,4 hektar

Skyddat sedan: 2002

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen