Hallagården

Hallagården är en kulle där det växer en 100-årig hedekskog med inslag av tall. Ekarna är så kallade krattekar – senvuxna, klena och ofta krokiga träd. På de gamla träden finns många spännande lavar.

Krattekskogar finns ofta på bergiga underlag och på grunda, sandiga marker. Ibland kan ekarna ha formats av tidigare stubbskottsbruk, vilket innebär att man skördade de skott som sköt upp från avverkade trädstubbar. På ekstammarna kan du hitta många olika sorters lavar, så som lunglav, havstulpanlav, mjölig knopplav och grynig filtlav.

Tidigare betesmarker

Hallagården har troligen använts som betesmark fram till någon gång i slutet av 1800-talet. Kartor från 1920-talet visar att området då täcktes av lövskog, även om det är möjligt att det fortfarande betades i viss utsträckning.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att
 • skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller samla in ryggradslösa djur,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen, annat än vid uttransport av fällt vilt,
 • elda,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, med undantag för jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller kan störa djurlivet,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna, samt
 • att inplantera för området främmande växt- eller djurarter.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövskog

Kommun: Varberg

Areal: 47,3 hektar

Skyddat sedan: 2006, utvidgat 2014

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen