Tjärby

Tjärby är ett gammalt flygsandsfält som planterades med tall för ungefär hundra år sedan. Sandfältet har en spännande historia som går tillbaka ända till bronsåldern. Det finns flera naturstigar och skogsbilvägar i reservatet som du kan vandra på. 

Tjärby ligger cirka tre kilometer från havet och det är härifrån sanden kommer. Med vindens hjälp har sanden transporterats in mot land. Reservatet är den östligaste delen av ett stort flygsandfält som sträcker sig från Lagan i söder mot Genevadsån i norr. Exakt när sandflykten började vet vi inte men mycket tyder på att den startade i mindre omfattning redan under bronsålder. Men det var först under 1500- och 1600-talet som sanddriften kulminerade.  

Många orsaker till sandflykten

Tallskogen i reservatet har bara funnits här i drygt 100 år. Ända fram till slutet av 1800-talet var området ett trädlöst flygsandfält med blommande sandhedar. Sandfältet hade länge använts som betesmarker av traktens bönder. Härifrån tog man också torv och tång, tidigare även ved och virke. Men den intensiva användningen av markerna ledde till problem. Under 1600- och 1700-talen fick bönderna allt större bekymmer med flygande sand som lade sig över vägar och grödor. Man försökte först stoppa sanden med hjälp av stängsel och risgärden, men till slut fick man ta till krafttag. I ett försök att binda sanden planterades barrträd men också främmande arter som bergtall och vresros.

Djur och växter

Tjärby sandfält består av sanddyner i olika storlekar. Dynerna har olika riktning beroende på hur och var sandstaketen byggdes. Några dyner höjer sig 10 meter över omgivande mark. I västra delen av reservatet finns en vacker dyn som sträcker sig genom hela reservatet. Under tallarna breder täta mattor av olika slags risväxter, renlav och bägarlavar ut sig. I nordost låg tidigare en sjö, "Sandfloen", som dikades ut under 1800-talet. Här finns numera ett fuktigt lövskogskärr. I reservatet kan man träffa på mindre korsnäbb, tofsmes, gråsiska och större hackspett. Kaninen trivs också i den sandiga miljön, där den kan gräva sina bohålor.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada död eller levande vegetation,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • elda,
 • rida,
 • medföra okopplad hund,
 • störa djurlivet,
 • framföra motorfordon eller parkera annat än på anvisad väg/plats samt
 • utföra undersökningar eller anordna tävlingar utan tillstånd.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyper: Flygsandfält och tallskog

Kommun: Laholm

Areal: 60 hektar

Skyddat sedan: 1973

Ägare: Samfällighet

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000