Ullasjöbäcken

I hjärtat av Halmstads kommuns skogsbygder ligger Ullasjöbäcken. Reservatet har fått sitt namn efter det vattendrag som rinner genom reservatets djupa dalgång. Branta bokskogsbeklädda sluttningar kantar dalgången på ömse sidor. Reservatet har varit skogsklätt under lång tid, kartor från 1600-talet visar att området då ingick i stora och sammanhängande bokskogar.

Ullasjöbäckens naturreservat är ett av Sydsveriges större reservat och omfattar 184 hektar. Från flera ställen både i och utanför reservatet kan du få en hänförande utsikt över dalgången. Byn Ullasjö som ligger intill landsvägen nordost om reservatet samt bergsklackarna Stora Hjelmetan och Jättabulten på västra sidan av dalen, är några bra utsiktspunkter.

Bokskogen blev inte granskog

Bokskogarna har stått på samma plats sedan 1800-talet och till skillnad från många andra platser i Sydsverige, skonades området från att omvandlas till granskog under 1900-talet.  Bokskogen i detta område har därmed en lång historia och utgör en rest från den tid då ädellövskogarna var större och mer opåverkade i Halland.

Rödlistade arter

Vissa branter i väster har skonats från skogliga ingrepp under lång tid och bokskogen har en orörd prägel med gamla träd, självgallrade bestånd och inslag av död ved. Andra orörda områden påträffas i raviner och bäcksänkor. Det är i dessa miljöer som vi hittar merparten av reservatets rödlistade arter.

Särskilt lavarna är väl representerade med 20 rödlistade arter, däribland savlundlav, hållav, lunglav och liten ädellav. Även 10 rödlistade växter och djur har påträffats. Bland dessa kan nämnas sydlig kvastmossa, kornbandmossa, svampen ekskinn, koralltaggsvamp och lamellsnäcka. Har du tur kan du få syn på den rödlistade nötkråkan med sin vitprickiga fjäderskrud eller höra den skygga skogsduvans kuttrande.

Mer än bokskog

Utöver bokskogar kan reservatet också bjuda på våtmarker som tallmossar, lövsumpskogar och små sjöar, det vill säga öppna kärr som översvämmas vår och höst. Strax ovanför dalgången ligger de båda Porssjöarna i fridfull stilla ro. Tjärnarna kantas av starrängar och gungflyn (gungfly är en matta av levande och döda växter, torv, drivved med mera som flyter på vattnet) med lövskogar i bakgrunden.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in gräs, örter, mossor eller lavar. Plockning av bär eller matsvamp är dock tillåten,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • elda annat än på särskilt anvisad plats,
 • medföra okopplad hund med undantag för jakt med hund eller för eftersök,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla insekter, snäckor eller andra ryggradslösa djur samt att
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövskog, myr, lövblandad barrskog, tallskog

Kommun: Halmstad

Areal: 184 hektar

Skyddat sedan: 2009

Ägare: Privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000