Sundsholm

Sundsholm är ett naturreservat med varierad natur. Här finns djupa skogar med gammal bok och tall, men också solöppna hagmarker där bland annat blåklockor, ängsvädd, nattviol och slåttergubbe växer. Terrängen är kuperad med branter, raviner och böljande marker. Det finns en markerad led som leder upp till en utsiktsplats. Bra skor rekommenderas för att ta sig fram i den kuperade terrängen.

Terrängen runt Sundsholm är starkt kuperad. Från de lägst liggande delarna nere vid Töddesjöns strand sträcker sig en brant med lodytor och block upp till reservatets högsta punkt 125 meter över havet. Kullar och terrasser i det öppna kulturlandskapet är uppbyggda av grus och sten från den senaste inlandsisens avsmältning.

Markerad led tar dig till toppen

Det finns en utkiksplats i reservatet där du har en vacker utsikt över reservatets lägre liggande delar. Från den västra och första parkeringen finns en markerad led (500 meter lång) som leder upp till utkiksplatsen, sedan får du ta samma väg tillbaka ner. Stigen är väl upptrampad och lätt att ta sig fram på men den bjuder på några ordentliga stigningar. När du har kämpat dig upp till toppen kan du slå dig ner vid bänkbordet, njuta av din medhavda matsäck och njuta av utsikten.

Många ovanliga arter

I branten, som genomkorsas av djupa raviner, växer äldre bokskog. Längre upp i sluttningen tar drygt 100 år gammal tallskog vid. Döende enbuskar vittnar om skogens historia som öppen betesmark. Omkullfallna träd och högstubbar med tickor och håligheter ger skogen en uråldrig prägel. En mångfald av vedlevande svampar, mossor, lavar och insekter har sitt hem här. En stor mängd ovanliga arter har påträffats som är beroende av lång skoglig kontinuitet och som inte kan hittas i den modernt brukade skogen.

Hagmark med rik flora

Intill Töddesjön ligger en böljande hagmark med vackert isälvsrullade stenar i små odlingsrösen. I solbelysta gläntor mellan enbuskar och gamla aplar växer en rik hagmarksflora med arter som liten blåklocka, ljung, ängsvädd och stagg. Här hittar du också jungfru Marie nycklar, nattviol och slåttergubbe.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda, stående eller liggande, träd och buskar, skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur, feromonbaserade lockmedel inräknade,
 • inplantera för området främmande arter,
 • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar, snitsla spår eller orienteringskontroller,
 • ställa upp eller parkera husvagn eller husbil i reservatet mellan klockan 22:00 och 06:00,
 • tälta mer än 2 dygn i sträck,
 • elda,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon, annat än på bilväg, eller parkera, annat än på anvisad plats, förbudet gäller inte jakträttsinnehavare vid uttransport av vilt,
 • medföra okopplad hund, samt
 • gräva, bryta loss, knacka sönder, föra bort eller måla sten och mineral eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 90,6 hektar (utökat 2017)

Skyddat sedan: 1996

Ägare: Naturvårdsverket samt privat

Förvaltare: Ägarna och Länsstyrelsen