Stavsbjär

Stavsbjär är en bergshöjd bevuxen med gammal bokskog. I skogen finns ett rikt växt- och djurliv med många sällsynta arter. Från toppen av branten har du utsikt över Fylleåns dalgång och reservatet Svarta klippan österut.     

I bergssluttningen mot öster finns rasbranter med stora block och lodräta stup. I de högst belägna delarna av reservatet växer gammal bokskog med gott om döda och döende träd i form av högstubbar, lågor och torrakor.

Många sällsynta mossor

På både döda och levande träd har det hittats en stor mängd sällsynta mossor och lavar. Många av organismerna har höga krav på sin miljö. Gammal skog, död ved och hög luftfuktighet är några av förutsättningarna. Här växer bland annat den stora, vackra lunglaven liksom bokvårtlav, olivklotterlav, kornbandmossa och bokfjädermossa. I den fuktiga miljön trivs även många snäckor, exempelvis olika slags spolsnäckor.

Föda för rovfåglar

I Stavsbjär häckar bivråk, en i Sverige sällsynt fågel som föredrar skogar med gott om lövträd. Bivråkens ungar föds nästan uteslutande upp på larver och puppor av getingar.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • tälta samt ställa upp husvagn eller husbil,
  • elda,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
  • rida eller köra med häst,
  • medföra okopplad hund samt
  • anordna snitslade spår eller orienteringskontroller.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 4,7 hektar

Skyddat sedan: 1995

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000