Skrockeberg

I Skrockeberg växer till största delen barrskog. På vissa sluttningar och branter växer även ädellövskog. Här växer jättelika bokar som är uppemot 250 år gamla. Gamla och döende bokar ger en känsla av urskog.

Skrockeberg omges av ett kuperat landskap med höjder och sprickdalar med djupt nedskurna vattendrag. I bergets västvända sluttning finns lodräta stup och nedfallna block.  

Värdefull skog i branten

Det är på Skrockebergs norra sluttning och i branten i väster som den mest värdefulla skogen växer. Här står jättelika bokar som är uppemot 250 år gamla. Deras vida trädkronor har sannolikt utvecklats i ett mer öppet skogbete. Döda träd och högstubbar liksom omkullfallna trädstammar ger skogen en urskogslik prägel. I en levande tall och i några tallstubbar har vi hittat spår av flera bränder från mitten av 1800-talet.

Ovanlig miljö med sällsynta invånare

På levande och döda träd har det hittats en stor mängd sällsynta mossor, lavar, svampar och vedlevande insekter. Många av dessa arter har höga krav på sin miljö. Gammal skog, död ved och hög luftfuktighet är några av förutsättningarna. I reservatet har vi inte hittat mindre än 40 rödlistade arter. I reservatet kan du få se duvhök och bivråk. Även spillkråka, Europas största hackspett, vistas här.

Död ved skapas av storm

2005 härjade stormen Gudrun i södra Sverige. Även skogen i Skrockeberg drabbades. De stormfällda träden inom naturreservatet har lämnats som de är av naturvårdsskäl. Den döda veden och andra strukturer i den stormdrabbade skogen utgör nya och viktiga livsmiljöer för en mängd arter. Tänk på att det kan vara farligt att vistas vid rotvältorna.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • tälta samt ställa upp husvagn eller husbil,
  • elda,
  • framföra motordrivet fordon annat än till parkering på anvisad plats,
  • bedriva kommersiell verksamhet,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur samt
  • anordna snitslade spår eller orienteringskontroller.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Barrskog, ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 51,4 hektar

Skyddat sedan: 1996

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000