Särdal

I Särdal finns naturbetesmarker med spännande geologiska formationer. Betesmarken tillhör det öppna kustlandskapet mellan Bobergs udde i norr och Ringenäs i söder, som präglats av betesdrift i årtusenden och som tillhör landets mest värdefulla odlingslandskap. Här hittar man växter och färgglada ängssvampar som trivs på mager mark. Reservatet är kanske allra vackrast att besöka i maj när marken färgas rosa av mängder av triftblommor.

En av årets höjdpunkter i reservatet är triftens blomning under senare delen av maj då marken färgas skär av miljontals triftblommor. I reservatet finns också en riktig raritet - den sällsynta och starkt hotade växten murgrönsmöja. I Sverige växer arten endast på en handfull platser, alla belägna i Halland. Arten, som är ljuskrävande och gynnas av bete, blommar under hela sommarhalvåret.

Betesgynnade örter, svampar och fåglar

Den stora betesmarken har sannolikt betats kontinuerligt ända sedan bronsåldern. Betet och frånvaron av gödsel har präglat växtligheten under årtusendenas lopp. I hagmarken dominerar ljuskrävande växter. Dessa arter skulle snabbt konkurreras ut av högväxta örter och sly om betet upphörde. Under sommaren blommar exempelvis backtimjan, gulmåra och blåmunkar. Här växer också många olika sand- och dvärgmaskrosor – småväxta maskrosor med flikiga blad. Under sensommar och höst kan man hitta olika betesgynnade ängssvampar i området. En av de vanligaste är toppvaxskivling. I de öppna markerna vistas gärna hämpling och sånglärka liksom rödbena och större strandpipare.

Spår från istiden

Trehundra meter upp från stranden löper en markant strandvall parallellt med havet. Innanför strandvallen ligger ytterligare tre vallar sida vid sida, packade med flata klapperstenar. Strandvallarna, som markerar forna strandlinjer, bildades för cirka 4 500 år sedan. Vid denna tid stod havsytan betydligt högre än dagens, eftersom haven fyllts på med smältvatten från de enorma inlandsisarna.

Kafé och camping i närheten

Kafé och restaurang finns i Haverdal och i Steninge. Vandrarhem finns i Steninge och camping i Haverdal.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • gräva upp växter,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • elda,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen,
  • tälta samt ställa upp husvagn eller husbil över natten eller längre tid samt
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Havstrandäng

Kommun: Halmstad

Areal: 19 hektar

Skyddat sedan: 2005

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen