Råmebo

Skogen i naturreservatet Råmebo består dels av bokskog där den äldsta boken är över 300 år, dels av en blandskog med bok, tall och andra lövträd. Den äldsta bokskogen har stått orörd under en lång tid. Marken under bokarna är täckt av fjolårslöv men här och var växer blåbär, ekorrbär, skogsstjärna och harsyra.

Nytt beslut om utvidgning

Ett nytt beslut för området har fattats av länsstyrelsen 2020-09-15. Beslutet innebär att det gamla beslutet (som togs 1966) upphävs och att reservatet utvidgas samt att föreskrifterna för markägare och allmänhet ändras. Det nya beslutet har överklagats. Föreskrifterna, som riktar sig till allmänheten, i det nya beslutet gäller emellertid från beslutsdatum och även om beslutet överklagas.

Ta del av det nya beslutet Pdf, 2.4 MB.

Bilaga 1 - översiktskarta Pdf, 1.1 MB.

Bilaga 2 - Skötselplan Pdf, 5.5 MB.

Bilaga 3 - arter Pdf, 221.6 kB.

Skogen är mycket värdefull och hyser många ovanliga arter. Reservatet är ett fint strövområde som kan besökas året om. Skogarna är vackra och lätta att vandra i. Terrängen i reservatet är lätt kuperad och i sänkorna är marken fuktig. Det finns inga anlagda stigar eller leder.

Gott om död ved

I området finns gott om död ved, både i form av stående träd (torrakor) och fallna träd (lågor). Många ovanliga skogsarter är beroende av död ved. Veden bryts ner av olika svampar vilket underlättar för insektsarter som nyttjar veden på olika sätt. Insekterna lockar i sin tur till sig fåglar, som söker efter föda i den förmultnande veden.

Gula blommor på mossen

Fuktiga stråk genomkorsar reservatet och här och var finns små öppna myrar. Här växer myrlilja som blommar under högsommaren med klargula blommor i en långsmal tät klase.

Lavar ser olika ut

Lavar indelas i tre olika grupper beroende på hur de ser ut. Bladlavar och busklavar växer ut från underlaget till skillnad från skorplavar som växer platt mot underlaget. För att särskilja olika skorplavar från varandra krävs därför oftast lupp.

Trädlevande lavar och mossor samt vedlevande svampar och insekter (främst skalbaggar) utgör merparten av de 26 stycken hittills kända rödlistade arterna. Fågellivet är rikt och typiskt för äldre bokskogar med bland annat skogsduva, ormvråk, mindre hackspett och spillkråka.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka
  exemplar. Förbudet gäller inte plockning av matsvamp.
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg och parkera annat än på anvisad plats,
 • elda samt,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar eller arrangemang,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor som dödar ryggradslösa djur och
 • utan Länsstyrelsens tillstånd inplantera för området främmande arter.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 45 hektar

Skyddat sedan: 1966, utvidgades 2020

Ägare: Hallands Naturskyddsförening, Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000