Råmebo

Större delen av Råmebo består av gammal bokskog där den äldsta boken är över 300 år. Skogen har stått orörd under en lång tid. I den norra delen av reservatet finns också en mosse där bland annat myrliljan blommar på högsommaren.   

Marken under bokarna är täckt av fjolårslöv men här och var växer blåbär, ekorrbär, skogsstjärna och harsyra. Råmebos gamla bokskog är mycket värdefull och hyser många ovanliga arter. Reservatet är ett fint strövområde, där skogarna är vackra och lätta att gå i. Det finns inga anlagda stigar eller leder.Terrängen i reservatet är lätt kuperad. Några fuktiga stråk korsar reservatet. Reservatet kan besökas hela året.

Gott om död ved

I området finns gott om död ved, både i form av stående träd (torrakor) och fallna träd (lågor). Många ovanliga skogsarter är beroende av död ved. Veden bryts ner av olika svampar vilket underlättar för insektsarter som nyttjar veden på olika sätt. Insekterna lockar i sin tur till sig fåglar, som söker efter föda i den förmultnande veden.

Gula blommor på mossen

I reservatets norra del finns en mosse. Här växer bland annat myrlilja. Den blommar i juli med klargula småblommor på ett långsmalt ax.

Lavar ser olika ut

Lavar indelas i tre olika grupper beroende på hur de ser ut. Bladlavar och busklavar växer ut från under laget till skillnad från skorplavar som växer platt mot underlaget. För att särskilja olika skorplavar från varandra krävs därför oftast lupp.

Trädlevande lavar och mossor samt vedlevande svampar och insekter (främst skalbaggar) utgör merparten av de 26 stycken hittills kända rödlistade arterna. Fågellivet är rikt och typiskt för äldre bokskogar med bland annat skogsduva, ormvråk, mindre hackspett och spillkråka.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, skada växter av alla slag, exempelvis genom grenbrytning, uppgrävning av växter samt blomplockning,
  • döda, jaga, fånga eller skada djur eller bortföra ägg eller bo eller vidtaga annan åtgärd som kan verka störande på djurlivet, exempelvis att från nära håll fotografera boplats,
  • campa eller ställa upp husvagn,
  • uppgöra eld,
  • framföra motordrivet fordon utom på därtill upplåten väg, 
  • låta hund gå lös samt
  • med plåt, glas, plast, papper, avfall eller på annat sätt skräpa ned inom området.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 45 hektar

Skyddat sedan: 1966, utvidgades 2020

Ägare: Hallands Naturskyddsförening, Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000