Nissaström

Vill du uppleva en liten smula norrländsk storslagenhet i Halland kan du bege dig till Nissaström. Här slingrar sig Nissan fram längs en dalgång som omges av höga sluttningar, lövträd och branta klippväggar. Här kan du njuta av storslagna och dramatiska vyer.

Det bästa sättet att upptäcka området är att följa den blåmarkerade vandringsleden. Den knappt två kilometer långa stigen är kuperad och går genom lummig lövskog och upp på bergskrön. På några ställen korsar man porlande bäckar som rinner ut i Nissan.

Följer du slingan kommer du även till en rastplats med vindskydd och eldplats. Tre stycken vindskydd står uppställda och här kan du somna till ljudet av Nissans vattenvirvlar. Det är även tillåtet att tälta någon natt i enlighet med allemansrätten. Glöm inte att ta med egen ved om du vill grilla, det är inte tillåtet att ta ved från skogen. I väster löper stigen vidare längs stranden och genom lummig blandskog, men här finns inga stigmarkeringar och inget underhåll på stigen.

Här trivs lavar och mossor

Miljön kring bäckarna och i skogen runtom är fuktig. Det finns gott om både död ved och gamla grova träd. De fuktiga förhållandena passar många lavar, mossor och svampar. Här trivs signalarter som hållav, dunmossa och skuggmossa, arter som visar att skogen har höga naturvärden och stått orörd under en lång tid. Många av de arter man funnit inom området finns med på rödlistan som är en förteckning över hotade arter. Sammanlagt har man hittat ett 40-tal rödlistade arter vilket biologiskt sett gör Nissaström till ett av Hallands absoluta toppområden.

Rikt fågelliv

Skogen i Nissaström är också värdefull för fågellivet. Gammal skog gynnar till exempel mindre hackspett som både hackar ut sitt bo och letar efter föda i döda träd. En annan gäst i reservatet är den färggranna kungsfiskaren. Som namnet antyder är fågeln en skicklig jägare. Ser kungsfiskaren en liten fisk i vattnet hukar den sig ner och riktar noga in den långa näbben, varpå fågeln skjuter ned i vattnet som en harpun. Kungsfiskaren är en stannfågel som vintertid håller till vid vattendrag utan is. Detsamma gäller strömstaren, som också kan ses söka föda vid Nissaström. På sommarhalvåret drar sig strömstaren längre norrut i Sverige för att häcka, men när dagarna blir kallare och hösten drar in över landet kommer fågeln tillbaka till våra breddgrader.

Väldiga krafter

Merparten av åns vatten förs genom en underjordisk tunnel till kraftverket nedströms. Efter att det har kommit rikligt med regn fylls åfåran av ett överskott från dammen uppströms. Vattnet forsar fram och lämnar efter sig vitt skum på ytan. När man ser den väldiga kraften som släpps lös kan man förstå varför man uppförde ett bruk här i slutet av 1800-talet. Bruket ligger i reservatets östra del och var verksamt fram till 1970-talet. Av bruksmiljön finns idag endast den gamla smedjan kvar, men idag används byggnaden som garage.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
  gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller terränggående cyklar,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
 • utan länsstyrelsens tillstånd snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller tävling som kan inverka störande på naturmiljön samt
 • uppsätta någon form av bryggor.
 • ha hund okopplad.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Tältplats Tältplats
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 34,5 hektar varav 29 hektar land

Skyddat sedan: 2004

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000