Lillared-Klövaberget

Vid Lillared-Klövaberget finns en varierad skogsmiljö där bok dominerar. Landskapet är kuperat med vackra bäckdalar och mäktiga bergsbranter. Du kan upptäcka reservatet genom att följa den markerade vandringsleden (cirka 700 meter lång). Vid Klövaberget leder stigen fram till en hög brant. Med sina 20 meter är den en mäktig syn. Uppe på toppen kan du njuta av din medhavda fika med utsikt över det vida skogslandskapet.

Naturen vid Lillared-Klövaberget har formats av småskaligt skogs- och jordbruk. Ekar med vida kronor vittnar om att miljön förr var öppnare då man sommartid släppte ut djuren på bete i skogen. Vissa delar av skogen har inte brukats sedan mycket lång tid tillbaka. Resultatet är en variationsrik miljö med ädellövskog, sumpskog, blandskog och tallskog. Flera stigar leder besökaren genom de olika skogstyperna i reservatet.

Bokskog med porlande bäck

Om du utgår från parkeringen hittar du vandringsleden en liten bit bort på andra sidan vägen. Leden har blå markeringar och är cirka 700 meter lång. Om du tar vänster där stigen börjar så går du först förbi en porlande bäck och sedan hamnar du nedanför den höga branten. Stigen leder dig sedan vidare förbi branten och upp på toppen. På toppen av branten vandrar du i en vacker bokskog.

Marken täcks främst med fjolårsblad av bok. På trädstammarna däremot lever många intressanta och ovanliga lavar och mossor som bokvårtlav, bokkantlav och platt fjädermossa.

Blommor och mossor

Söder om Klövaberget finns en blandlövskog med bok, ek, asp och hassel. Tidigt på våren tittar blåsippor fram följt av vitsippor som bildar vita mattor. I mitten på sommaren blommar nordlundarv med små, vita blommor. I bäcken frodas växtligheten där lavar och mossor täcker stenarna. I reservatet kan du också hitta skirmossa, Hallands landskapsmossa. Den är beroende av ett väldigt fuktigt mikroklimat. Arten är rödlistad som nära hotad.

Snäckor och sniglar i sumpskogen

I den fuktiga al- och björksumpskogen i reservatet lever många olika snäckor och sniglar, så kallade landmollusker. Vid undersökningar som gjorts i området har hittills 18 olika landmollusker hittats. Eftersom området är relativt opåverkat sedan lång tid tillbaka används det som referensområde för forskning kring landmollusker. Antalet landmollusker som finns här jämförs med hur många av dessa djur man hittat i områden som har påverkats mer av skogs- och lantbruk.

Övernattningsmöjligheter i närheten

I Simlångsdalen finns övernattningsmöjlighet. Här finns även kafé och restaurang.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • medföra okopplad hund,
 • elda,
 • tälta eller uppställa husvagn,
 • skada växtlighet genom att exempelvis gräva upp växter,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • föra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
 • rida, med undantag för väg som anges på skyltens karta.

Serviceinformation

 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om naturreservaten eller skogen bör gå via Halmstad Direkt, antingen på telefon 035-137000 eller via
direkt@halmstad.se och ange att ärendet ska till naturparks resurslåda.

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 87 hektar

Skyddat sedan: 1991

Ägare: Kommun/privat

Förvaltare: Ägarna och Halmstads kommun