Årnarp

Årnarp utgörs av en sträcka av Fylleåns dalgång. I sluttningarna ner mot ån hittar man dels lövblandskog och dels kulturbetesmark. Fågellivet i skogen är rikt med ett stort antal arter. På marken växer till exempel vitsippa, bäckbräsma och humleblomster. Det finns inga stigar i reservatet vilket gör att det bitvis kan vara svårt att ta sig fram i den branta terrängen.

Även om åkermarken inte ligger många hundra meter bort skapar den vildvuxna skogen och de branta klipporna ner mot Fylleåns brusande vatten en känsla av att befinna sig i vildmarken. Här i den östra delen av reservatet står träden tätt. Skogen domineras av al och ask medan buskskiktet främst utgörs av hägg.

Fåglarna kvittrar i skogen

I skogen finns det gott om hålträd och lågor (liggande döda träd) som ger mat och husrum åt exempelvis gulsångare, stenknäck, mindre hackspett och sommargylling. Nere vid ån kan du få se kungsfiskare, strömstare och forsärla på jakt efter en bit mat.

Fina fiskar

Den meandrande ån slingrar sig fram och ändrar ständigt sin väg genom reservatet. I ån finns viktiga lekplatser för lax och havsöring, fiskar som man ibland kan se hoppa i forsarna.

Gammal kulturbygd

Den västra delen av reservatet består av kulturbetesmark. Trakten kring reservatet är gammal kulturbygd med många fornlämningar, exempelvis gånggriften (gravkammare från cirka 3000 före kristus) vid Tolarp.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • tälta,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • elda samt snitsla spår,
  • ordna orienteringskontroll eller tävling.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyper: Del av Fylleån, lövblandskog på översilningsmark

Kommun: Halmstad

Areal: 9 hektar

Skyddat sedan: 1990

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000