Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svenstorps mölla

Vid Nybroån i Fyledalens södra del ligger Svenstorps mölla, en välbevarad kvarnanläggning från mitten av 1800-talet. På platsen har det troligen funnits kvarnar redan under medeltiden.

Dagens kvarnbyggnad bär årtalet 1853 men möjligen kan delar av tidigare kvarnbyggnader ingå i de kraftiga gråstensmurarna. I kvarnbyggnaden finns industrihistorisk utrustning, som berättar om teknikutvecklingen under de senaste hundra åren. Turbinerna, elverket och ramsågen vittnar om olika utvecklingsskeden.                         

Mjölkvarn, såg och elproduktion

Till Svenstorps mölla hör förutom kvarnbyggnaden också möllarebostad, damm med kvarnränna, utloppskanal och ålakista samt två laxtrappor. Kvarnbyggnaden har tre våningsplan: bottenvåning, kvarnloft och hiss­loft/vind. Parallellt med traditionell kvarndrift har här producerats el och timmer har sågats. Idag finns det mesta av utrustningen bevarad. Maskinparken är av varierande ålder och skick. Elverket installerades 1913 och det fanns kapaci­tet att leverera el till en kundkrets i den närmaste omgiv­ningen. En äldre, i stort sett komplett, utrustning för framställning och distribution av lik­ström finns bevarad på bottenvåningen. Här finns även en remdriven blocksåg, en av få som finns kvar. Blocksågen var tidigare relativt vanlig i södra Sverige då den kunde såga timmer av större dimensioner, till exempel grov ek och bok. Den kommersiella malningen upphörde 1961 och husbehovsmal­ningen 1988. Eldistributionen avvecklades gradvis under 1940-1950-talen medan elproduktionen för gårdens behov avvecklades 1989-1990. Bostadshuset är några år yngre än kvarnbyggnaden, byggt 1858. Det visar genom fasadens lisener, blinderingar och friser på ägarens ambition och ekonomiska möjlighet att ge bostadshuset en påkostad utformning.

Tillsammans visar kvarnmiljöns olika byggnader och anläggningar på livsbetingelserna för mjölnaren och hans familj. Mjölnaren kan sägas ha haft något av rollen som lokal entre­prenör vilket märks i de många verksamheter som varit knutna till kvarnen. I nära anslutning till kvarnen men utanför byggnadsminnets skyddsområde finns möllaregårdens tidigare ekonomibyggnader och den så kallade Svenstorps villa, uppförd på 1870-talet som bostad åt en dåvarande kvarnägare. Över Nybroån leder en av länets få 1700-tals stenvalvsbroar. 

Välbevarad kvarninteriör

Kvarnbyggnadens inre med slitna kugghjul, oljestänk och gamla plakat ger ett ålderdomligt intryck och en speciell patina. Alla småsaker och verktyg som fyller fönsterbänkar, skåp och hyllor får det samtidigt att se ut som om verksamheten just har avbrutits.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen       

Svenstorps mölla har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • kvarnmiljön i sin helhet där speciellt byggnader, kvarndamm med kvarnränna, utloppskanal är värdefulla och karaktäristiska delar i upplevelsen av 1800- och 1900-talens kvarnrörelse.
  • kvarnbyggnaden med sin bevarade teknikhistoriska utrustning och sitt maskineri. Ett särskilt intresse är knutet till blocksågen, en av få av sitt slag som finns kvar.
  • bostadshuset som är ett exempel på ett konstfullt och för en möllarebostad ovanligt påkostat  bostadshus, präglat av en av 1800-talets många historiska byggnadsstilar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Ystads kn.

Kvarnanläggningen är i privat ägo.

Byggnadsminne 2005.

Hitta hit

Fakta

Ystads kn.

Kvarnanläggningen är i privat ägo.

Byggnadsminne 2005.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss