Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturens Östarps kulturreservat

Kulturens Östarp är ett unikt friluftsmuseum och ett av två kulturreservat i Skåne. Det är beläget i ett böljande och naturskönt landskap i de sydvästra delarna av Vombsänkan. Här finns äldre gårdsmiljöer och ett småbrutet odlingslandskap med små åkrar, ängar, gärdsgårdar och betande kor som minner om äldre tiders brukande. Ovanliga ängsblommor och vildbin samsas här med gamla lantraser av många djurslag, exempelvis Linderödsgrisar, Gotlandsruss och Göingegetter. Området ägs och förvaltas av Kulturen i Lund som sedan 1924 driver museet. Du är välkommen att besöka kulturreservatet året om.

Östarp har anor från 1500-talet

Kulturens Östarp är en del av den äldre byn Östarp som är känd sedan år 1530. Byn har sedan dess främst bestått av två bondgårdar. Under 1700-talet ersattes de två gårdarna av en herrgårdslik anläggning, men år 1810 brann den stora gårdsanläggningen ned. Då uppfördes tre tätt liggande korsvirkesgårdar. En av dem var Gamlegård som finns kvar än idag. Efter laga skifte 1831–1843 låg bara Gamlegård kvar, övriga gårdar flyttades ut till nya gårdslägen. År 1922 köptes sedan Gamlegård av Kulturen i Lund. Möllegården, gästgiveriet och flera andra byggnader uppfördes innan museet invigdes två år senare. På 1990-talet köpte Kulturen även den intilliggande Alriksgården. Något som innebar att Östarps äldsta åkermark inkluderades i friluftsmuseet.

Blommande sandmarker som myllrar av bin och fjärilar

Den gamla åkermarken återfinns uppe på de sandiga platåerna som omges av lägre liggande gräsmarker och bäckdalar. De sandiga jordarna har varit lätta att odla men de har samtidigt varit magra. Det fick man kompensera genom att ha mycket åkermark. I gräsmarkerna återfinns ovanliga ängsblommor och insekter som har gynnats av äldre tiders gödningsfria nyttjande av ängs- och hagmarkerna. Här och på den gamla åkermarken lever den ovanliga arten hedblomster, liksom exklusiva vildbin som slåttersanbi och väddgökbi.

I de brantare partierna finns blandlövskog med mycket bok. Och utmed vattendragen växer bitvis tät alsumpskog. I norr och längst i väster finns även en del tall som planterats för att binda sanden och därmed undvika sandflykt. I skogsbrynen finns dessutom ett stort antal äldre, vidkroniga ekar och bokar.

Friluftsliv

Utgå från parkeringen. Här finns både Gästgivaregården med servering och vid Östarpshallen kan du låna karta över området. Genom att följa Östarpsspåret, ett natur- och kulturspår på 1,8 kilometer, får du veta mer om kulturlandskapet och Östarps historia. Spåret startar vid Östarpshallen och där finns även spårfoldern. Under vandringen får du bekanta dig med såväl vind- som vattenmöllor och inte minst den gamla gårdsmiljön och trädgården på Gamlegård. Särskilda öppettider gäller för besök inne i gårdsbyggnaderna. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Det går att åka buss till hållplats Kulturens Östarp och promenera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sista biten (850 m, 10 min).

Vindmöllan och Möllegården. Foto: Magnus Berglund

Vindmöllan och Möllegården. Foto: Magnus Berglund

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda
 • tälta eller ställa upp husvagn/husbil
 • störa betesdjur
 • gå i odlad åker

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. beträda besådd åker,
 2. gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, jordvallar, terrasskanter, markvägar eller andra natur- eller kulturföremål,
 3. fälla eller på annat sätt skada eller föra bort levande eller döda träd, grenar och buskar,
 4. gräva upp växter eller att plocka växter för kommersiellt bruk,
 5. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 6. medvetet störa det vilda djurlivet eller tamboskap,
 7. ta med hund som inte hålls i fysiskt koppel,
 8. tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande,
 9. köra motordrivet fordon,
 10. elda,
 11. ppföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmande föremål,
 12. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, snitsel eller liknande,
 13. plantera eller så in växter eller sätta ut djur

Vidare är det utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd förbjudet att:

 1. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom kulturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2021

Storlek: 58 hektar

Kommun: Sjöbo

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Kulturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Östarps gästgivaregård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.609694, E 13.557333

Hitta mig

Höskallra.

Illustration: Katarina Månsson


Höskallran är en halvparasitisk växt som suger näring ur grannarnas rötter. Något som placerar den i familjen Snyltrotsväxter. Den blommar under sommaren eller hösten med gula blommor. Höskallran växer i slåttermarker och naturbetesmarker men är numera ganska ovanlig. Den är ettårig och helt beroende av att fjolårets frön kan gro när nästa säsong börjar.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss