Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tobaksmonopolet

Tobaksmonopolets anläggning ligger invid järnvägen i Fjälkinge samhälle. Trakten kring Kristianstad och Åhus med sina lätta sandjordar har varit särskilt lämpade för tobaksodling.

Tobak har odlats i Skåne redan under slutet av 1600-talet men först under senare delen av 1700-talet blev det mer allmänt. På 1800-talet blev det, efter att de särskilda privilegier som städernas borgare hade för tobak togs bort, vanligt att småbrukare och hantverkare odlade tobak, ofta som en viktig bisyssla. Anläggningen i Fjälkinge berättar med sina många olika rödpanelade byggnader om den monopolreglerade tobakshanteringen som pågick från 1915 till 1960-talet.  ​

Statligt monopol på tobakstillverkning

Bildandet av ett tobaksmonopol 1915 var ett led i det politiska målet att stärka statskassan bland annat för den nya folkpensionsreformen men också att göra Sverige självförsörjande på tobak. Det infördes monopol på försäljning och tillverkning av tobak och staten köpte upp alla fabriker i landet. Det nya tobaksmonopolet lät uppföra fyra nya anläggningar, så kallade mottagningsmagasin eller monopolbyggnader, i Skåne: Dösjebro, Åhus, Rinkaby och Fjälkinge. Anläggningen i Fjälkinge stod färdig 1918 och användes för tobakshantering fram till och med 1964. Den är den enda bevarade av de fyra skånska anläggningarna. Förutsättningarna för en etablering i Fjälkinge var den stora tobaksodlingen i trakten och att här fanns en järnvägsstation för transport till olika städer och tobakstillverkningen där.

Vid monopolets anläggning klassificerade, vägdes och fuktprovades den skördade tobaken för att sedan transporteras vidare för tillverkning av olika tobaksprodukter. Anläggningen består av en magasinsbyggnad för mottagning av tobaken, två höga eldtorkningslador som är sammanbyggda med en lägre förrådsdel samt två verkstadsbyggnader. Den stora magasinsbyggnaden med öppna våningsplan och bottenvåning i tegel med inglasat mottagningsrum och kontorsdel är välbevarad. I golven finns stora luckor som användes för att flytta tobaken mellan våningsplanen.  Eldtorkningsladorna med sin specifika höga form och typiska ventilationsluckor illustrerar den sista utvecklingsfasen av torklador i landet, utformade efter amerikansk förlaga med standardiserade mått. Den nordöstra delen av fastigheten användes från början för försöksodling, både på friland och i växthus. Härifrån kunde odlarna köpa frön och plantor till självkostnadspris.

Med kvinnlig arbetskraft

Tobaksodling och tobakshantering har varit ett kvinnodominerat arbete. Tobaksmonopolets anläggning representerar en arbetsplats där merparten av arbetskraften i själva produktionen var säsongsanställd, i huvudsak kvinnor, medan kontorspersonalen var åretruntanställd.

Den största delen av den svenska tobaken gick till snustillverkning men även till piptobak, cigarr- och cigarrettillverkning. Det gav bra inkomster för många små odlare i området. Fjälkinge var en av landets fem mest tobaksintensiva odlingssocknar, alla belägna i östra Skåne. Uppgifter för 1943 uppger att det i det här häradet fanns 1150 odlare som på 270 hektar skördade cirka 550 ton tobak. 1964 var sista säsongen som magasinet var i bruk för tobaksskörden. Monopolet på tobak upphävdes 1961. Vid denna tid upphörde den kommersiella odlingen av tobak generellt i Sverige eftersom den blev utkonkurrerad av utländsk tobak och inte längre var ekonomiskt lönsam.

Sedan några år tillbaka drivs i magasinet åter en verksamhet i mindre skala med odling i närområdet och torkning av tobak på anläggningen.

Du kan läsa mer om tobaksodling i länets Kulturmiljöprogram/Skånes historia och utveckling/ Industrins landskap/Livsmedelsindustrin

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Tobaksmonopolet har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att den står som en symbol för en trehundraårig tobakstradition i Skåne.
  • att bebyggelsemiljön där magasinet med bevarad exteriör och interiör, tillsammans med torkladorna berättar om 1900-talets statliga mottagningsmagasin för tobak, av vilka endast den i Fjälkinge finns kvar.    
  • att den belyser 1900-talets industrialisering av tobakshanteringen och att byggnaderna utgör ett landmärke i landskapet och bebyggelsemiljön i Fjälkinge.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kristianstads kommun.

Byggnaderna är privatägda.

Byggnadsminne 2016

Hitta hit

Fakta

.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss