Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hans Raffns gård i Ystad

Hans Raffns gård, även kallad Änglahuset, ger med sina tvåvåningshus i korsvirke en bild av hur en stadsgård såg ut i de rika handelsstäderna under 1500- och 1600-talen. Ystad har en särställning i Skåne som staden med den bäst bevarade bebyggelsen från den tiden.

​Hans Raffns gård har ett läge vid stadens gamla infartsväg från norr, Stora Norregatan och tvärgatan Sladdergatan. Tomterna utmed huvudgatorna hade hög status och byggnaderna utmed gatan gavs en påkostad utformning. Äldre grundmurar har påträffats i kvarteret som pekar på att tomten kan ha blivit bebyggd under 1200-talet då staden grundades.

En fasad med änglahuvuden, blommor och gubbansikten

Gården bär namn efter ägaren vid 1600-talets början, borgmästaren Hans Raffn, och består av två sammanbyggda korsvirkeshus. Huset vid Norregatan 19 byggdes omkring 1630 medan Sladdergatshuset kan vara något äldre och uppfört under 1500-talet. Husens rikt snidade och bemålade trädetaljerna med bland annat änglahuvuden, mansfigurer och så kallad beslagsornamentik ger byggnaderna dess speciella renässansprägel. Änglamotivet har medfört att gården även kallas Änglahuset. Vissa av trädetaljerna nytillverkades vid den omfattande renovering som gjordes på 1950-talet. Det var ett led i stadens stora satsning på restaurering av de äldre husen. Arbetena leddes av stadsarkitekt Rune Welin. Till de äldre detaljerna hör en igensatt, liten öppning i gatufasaden som berättar om de bodluckor som förr fanns i handelsgårdarna. De fälldes ut mot gatan och på luckorna lades varorna upp till försäljning.

Änglahusets interiörer präglas av sentida material och rumsindelning. Av de få äldre detaljer, som har bevarats, finns en fönsterkarm i ek med väl bearbetad, skuren dekor. Den sitter kvar i ett av bottenvåningens fönster mot Stora Norregatan.

En återskapad miljö

Till gården hör även det så kallade Skomakarelagets hus vid Stora Norregatan 17 på tomtens södra del. Det bildade förr en egen gård. Huset upprustades vid 1950-talets stora renovering, vilket innebar att det till stor del fick nybyggas och endast smärre byggnadspartier kunde behållas. De övriga husen som finns på innergården är envåningshus tillkomna på 1950-talet samtidigt som gårdsutrymmet iordningställdes, planteringar tillkom och markytan stensattes. Änglahuset försågs då med en loftgång mot gården, vilket låg i linje med ambitionerna att återskapa en äldre gårdsmiljö.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Hans Raffns har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att byggnaderna är goda exempel för 1500- och 1600-talens byggnadsskick i korsvirke. Ett särskilt intresse är knutet till gatuhusens exteriör med sin överkragade ovanvåning, mönstermurade tegelfyllningar och rikt dekorerade byggnadsdetaljer i form av knektar och lister. De berättar samtidigt om 1950-talens renoveringsideologi där rekonstruktioner ofta kunde göras. En intressant byggnadsdetalj är också fönsterkarmen i ek, som sällan finns bevarad.
  • gårdsmönstret med den konstfullt utformade huvudbyggnaden karaktäristiskt placerad i tomtgränsen mot gatan, som en markering av gårdsägarens sociala status.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Ystads kommun.

Bostadshus, ägs av kommunen

Byggnadsminne 1968.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss