Krognoshuset

Krognoshuset i Lund

Det medeltida Krognoshuset var från början huvudbyggnad i en av stadens mer förnäma gårdar. Gårdstomten var stor och täckte nuvarande Mårtenstorget och halva kvarteret Döbeln norr därom. Även om huset idag står ensamt kvar, utan de övriga gårdslängorna, ger det genom sina röda tegelmurar, branta tak och trappstegsgavlar en uppfattning om hur den mer påkostade bebyggelse i medeltidens Lund såg ut. Huset är ett av få bevarade profana tegelbyggnader i staden som kan dateras till 1300-talet. Tomten ägdes på 1390-talet av en medlem av Skånes mäktigaste adelssläkter. Släkten kom senare att kallas Krognos, vilket har gett huset dess namn.

Att bygga i tegel var kostsamt och utöver de kyrkliga byggnaderna fanns det i den medeltida staden ett trettiotal tegelhus. Det pekar på ett ekonomiskt välstånd och stadens betydelse. Den övriga bebyggelsen var i trä eller korsvirke och det var också byggnadsmaterialet i längorna som hörde till Krognohusets gård. På den väl tilltagna tomten fanns också odlingstäppor och en damm, kanske använd för fiskodling eller kvarndrift.

Professorshem och kungligt kansli

Gården har haft framträdande ägare, däribland flera professorer och högre tjänsteman. Mellan åren 1716-1718 var Karl XII:s kansli förlagt till gården. Senare under 1700-talet ägdes den av Johan Jacob Döbelius, professor vid stadens universitet och grundare av Ramlösa Hälsobrunn. Kvarteret där Krognoshuset ligger bär namn efter honom.

Den stora gårdstomten delades på 1840-talet i två delar, varav den södra lades ut till Mårtenstorget, även kallat Oxtorget, medan den norra, där Krognoshuset ligger, kom att bebyggas. Staden behövde vid den här tiden ett nytt marknadstorg, framför allt att vid större marknadsdagar. Dess östra del var avsedd för kreaturshandel medan den västra hade handel med varor av olika slag.

En restaurering i 1900-talets anda

Gården köptes 1905 av Lunds stad. På tomten kom att uppföras ett stort tegelkomplex som skulle inrymma en köttbesiktningsbyrå. Några år senare revs de gamla gårdslängorna, endast det medeltida huset fick stå kvar. Sedan byggnadstiden har marknivån höjts och man får föreställa sig att källarvåningen från början delvis låg ovan mark. Huset har under årens lopp ändrat utseende. Det var i likhet med gårdens övriga längor under lång tid putsad, endast trappstegsgaveln mot öster som med sina tinnar och blindering vittnade om husets medeltida ursprung. Det var först i och med restaureringen 1916, ledd av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin, som huset återfick sitt äldre utseende och västgaveln rekonstruerades utifrån den östra gavelns utseende. Den två våningar höga byggnaden inrymmer idag ett rum på vardera planet, sannolikt fanns här två rum på varje plan. Ett utvändigt trapptorn, som fanns på norra sidan, förband förr våningarna med varandra. Sedan 1929 driver Konstföreningen Aurora verksamhet här och använder byggnaden som utställningslokal.

Motiv för byggnadsminnesförklaring

Krognoshuset har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att det är ett av länets få bevarade 1300-talshus.
  • att tegelhuset med sin ålderdomliga karaktär representerar medeltidens skånska stadsbebyggelse.
  • de speciella karaktärsdragen som kommer till uttryck i det röda tegelmurverket, det branta sadeltaket och trappgavlarna med sina blinderingar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Lunds kommun.

Utställningslokal.

Byggnadsminne 1974.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss