Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Södra kasern, Kristianstad

Kristianstad är anlagd som en befästningsstad, vilket såväl stadsplanen som flera av de äldre byggnaderna vittnar om.  Inom stadskärnan finns två kasernområden med äldre kasernbyggnader.

Den här typen av byggnader, avsedda för en långvarig förläggning av soldater, var ovanlig i Sverige före slutet av 1800-talet och fanns då endast i tre städer utöver Kristianstad. Stadens södra kasernområde anlades för Wendes artilleriregementes räkning, som en tid räknades som en av världens största artilleriregemente. Den äldsta byggnaden är Gamla Södra Kasern som tillsammans med fyra andra byggnader spänner över en byggnadsperiod från 1780-talet och fram till 1910-talet.   

I kasernområdet, som upptar hela kvarteret, har de äldre byggnaderna en karaktäristisk placering utmed områdets yttre kanter.  Det inre av området var från början utlagt som en öppen exercisplan. På 1870-talet gjordes en omfattande utbyggnad och då tillkom bland annat exercishus (gymnastikhus), stallbyggnader, ridhus, sjukstall, skosmedja och kokhus. Några av de äldre husen har senare rivits och lämnat plats för nybebyggelse. Den militära verksamheten i området började att avvecklades på 1940-talet.  På 1950-talet började kasernområdet och dess byggnader användas för bland annat folkskoleseminarium och länsstyrelse. Efter hand har lokalerna övertagits av andra verksamheter och nya byggnader har tillkommit. Hela kvarteret är skyddat som byggnadsminne men endast fem byggnader har särskilda skyddsbestämmelser.

Gamla Södra Kasern

Kasernbyggnaden är den äldsta inom kasernområdet, byggd mellan 1787 och 1793. Den präglas av den ombyggnad, som gjordes 1847 efter att en stor del av stadens bebyggelse drabbats av brand. Kasernen hade från början en speciell planlösning med logementen i den mittersta delen och bostäder för officerarna i gavelpartierna. 1840-talets om- och påbyggnaden har gett huset ett ovanligt utseende där kortsidorna är i tre våningar medan mittdelen endast är i två. Den väl bibehållna exteriören med putsfasader, flackt plåttak, hög naturstenssockel och kraftiga dubbla fritrappor med smidesräcken speglar 1800-talets offentliga byggnader.

Fältförrådet

Den stora fältförrådsbyggnaden, en gulputsad lång länga vid Södra Boulevarden, sluter kasernområdet mot söder och stod färdig 1871. De många portöppningarna minner om den ursprungliga funktionen som förråd. Byggnaden kallas för Blomska förrådet på grund av att man tidigare antog att chefen för överintendentsämbetet, arkitekt Fredrik Blom hade svarat för ritningarna. Lokalerna har under lång tid används för olika ändamål, idag finns här kontor- och föreningsverksamhet.

Nya Södra Kasern

Nya Södra Kasern, från 1897, är en del av en stor kasernutbyggnad som gjordes i landet vid den här tiden. Kasernen är ritad av arkitekt Erik Josephson, knuten till arméförvaltningen, och ansvarig för ett fyrtiotal kasernanläggningar. Nya Södra Kasern ligger vid Södra Kaserngatan och är uppförd i tre våningar. Den har likheter med Gamle Södra kasern men har en fasad, som är mer detaljrik med rundbågad takfris och rusticerad bottenvåning, typiska stildrag för det sena 1800-talet. Efter att militären påbörjade utflyttningen från kasernområdet vid mitten av 1940-talet, omändrades kasernen till folkskoleseminarium. Senare har husets lokaler använts för undervisning.

Ridhus

Ridhuset, från 1876, tillhör 1870-talets stora utbyggnad av kasernområdet och är beläget vid Västra Storgatan. Byggnadens gulputsade fasad och medeltidsinspirerade arkitekturdetaljer följer mönstret för den tidens svenska kasernanläggningar. Huset har ändrats under årens lopp och inrymt både sporthall och skolbespisning. Idag finns här bland annat en restaurang.

Sjukstuga

Sjukstugan i nordöstra hörnet av kasernområdet är byggd under första hälften av 1910-talet. Den gula putsade tvåvåningsbyggnaden stämmer överens med utseende på flera andra av det tidiga 1900-talets byggnader med militär anknytning. Huset blev efter det att militären lämnade kvarteret vid mitten av 1900-talet en del av stadens folkskoleseminarium och lokalerna har därefter haft skiftande användning.

Du kan läsa mer om kasernanläggningar i länets Kulturmiljöprogram/  Skånes historia och utveckling/Krigens landskap/Kasernetablissement

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Södra kasern har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att byggnaderna berättar om Kristianstad som en av landets mer betydande militärhistoriska städer.
  • att byggnaderna speglar svensk militärhistoria och det mångskiftande och speciella byggnadsbestånd som utmärker militära anläggningar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kristianstads kommun.

Lokaler för kontor m.m., privatägd.

Byggnadsminne 1994

Hitta hit

Fakta

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss