Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Konsul Perssons villa/Essenska villan i Helsingborg

Helsingborg har under årens lopp framför allt varit en handels-, sjöfarts- och industristad men också under en period från 1700-talet till 1900-talets mitt en militärstad.

Generalbefälhavaren i Helsingborg Gustaf A F von Essen lät 1846–1848 uppföra den stora villabyggnaden som senare även har kommit att kallas Konsul Perssons villa. Villan med sin ljusputsade fasad och nyklassiska detaljer ritades av professorn vid konstakademin i Köpenhamn, Gustav Friedrich Hetsch. Efter att konsul Nils Perssons köpt villan 1883 gjordes invändiga moderniseringar i den tidens smak, samtidigt fick entrépartiet sin utformning med kolonner och balkong.

När villan uppfördes på 1840-talet låg den strax utanför stadskärnan. Området var inte bebyggt i någon större utsträckning och härifrån var det fri utblick mot Öresund. Efter att von Essen flyttade från villan på 1860-talet fungerade den under ett tjugotal år som befälsbostad för det södra militärdistriktet. Förutom bostad fanns här också militärens expedition.

Det stora huset har behållit sin karaktär av patriciervilla. De höga fönstren i andra våningen markerar representationsvåningen med salonger och matsal. I villan finns exempel på en nymodighet för den tiden, gjutjärn. Den syns i trapphusets gedigna järntrappa, balkongräcken och fönsterbröstningar i representationsvåningen. Stora delar av den bostad konsul Person skapade för sin familj runt sekelskiftet 1900 är bevarad. Interiörerna är påkostade, vilket syns i dekorativa tapeter, stucktak, golv, kakelugnar och träpaneler. Bottenvåningen var inredd som kontor för konsulns omfattande verksamhet och här finns ett kassavalv kvar.

År 1916 övertogs byggnaden av konsul Nils Perssons son, Ivar P:son Henning. Han och hans hustru hade sin bostad i villan fram till 1950-talet då villan donerades till Helsingborgs stad. Den har senare kommit att användas för olika kommunala ändamål.

Till villan hör en park med slingrande gångar, gräsytor och lövträd samt en damm. Endast en mindre del av parken, området närmast södra gaveln, omfattas av byggnadsminnesskyddet.

Här kan du läsa mer om staden och om militärväsendet i länets Kulturmiljöprogram/Skånes historia och utveckling i avsnitten Stadens landskap/ och Krigens landskap

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Konsul Perssons villa/ Essenska villan har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att byggnaden speglar en komplett högreståndsmiljö, välbevarad såväl till exteriör som interiör.
  • Helsingborgs historia under 1800-talet och minner såväl om stadens militärhistoriska skede som entreprenör- och konsultiden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Helsingborgs kommun, 

Kommunägd.

Byggnadsminne 1967 och 2001.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss