Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Glädjen

Glädjen 15 i Lund

I kvarteret Glädjen, hörnet av Kyrkogatan och Sankt Petri Kyrkogata mitt i Lund, ligger tre sammanbyggda korsvirkeshus, på många sätt typiska för 1700- och 1800-talens stadsbebyggelse. Husen ingick i en av de många handelsgårdar som låg utmed stadens norra infart. Korsvirke var det dominerande byggnadsskicket långt in på 1800-talet. Idag finns omkring hundra korsvirkeshus bevarade i stadskärnan. De flesta har korsvirket putsat, endast ett tiotal har det synligt. Vid en renovering vid mitten av 1900-talet återfördes de tre hörnhusen till ett utseende som skulle stämma överens med 1700-talets stadsbebyggelse. Den ljusa putsen togs bort så att det röda teglet i fyllningarna blev synligt och timran målades svart.

Huset på Kyrkogatan 23 tillhörde på 1740-talet kopparslagaren Johan Bergman. Dennes initialer och årtalet 1744 pryder takets vindflöjel, troligen minner årtalet om husets byggnadsår. I en brandförsäkring, tecknad 1830, knappt hundra år senare, beskrivs huset vara omkring 90 år. Korsvirket uppges vara i ek med fyllningar i bränd mursten, det vill säga tegel. Vidare beskrivs att huset innehöll nio boningsrum och handelsbod i bottenvåningen. Kök och spiskammare fanns i en flygel. Huset var utrustat med fem kakelugnar av "glasad blykakel" och tre sättugnar av järn.

Huset har genomgått ombyggnader såväl under 1800-talet som 1900-talet. På 1830-talet murades bottenvåningen om i tegel och 1862 tillbyggdes korsvirkesdelen mot Sankt Petri kyrkogatan. Gårdsflygeln i gult tegel stod färdig 1898. Bottenvåningen har anpassats för butikslokaler och skyltfönster har satts in. Under senare år har flera restauranger och caféer etablerats i byggnaderna.

Korsvirkesbyggnaden på Sankt Petri kyrkogata 3 är uppförd i två omgångar. Den äldsta delen, den östra, är från 1804. På 1840-talet byggde kopparslagare J P Lundsten på den västra delen, brygghuset, så att även denna del fick två våningar. Vid renoveringen på 1950-talet togs fasadens puts bort och idag är det endast den profilerad listen vid takfoten som minner om ett tidigare utseende då huset i likhet med flertalet av stadens hus hade en klassicerande putsfasad.

Lövkojan och Lyktan - 1800-talets studentboende

Hörnhusen fungerade under 1800-talet som studentkaserner. Den som låg på Kyrkogatan kallades Lövkojan och den på Sankt Petri kyrkogata för Lyktan. Utöver de här två låg det ett studenboende i hörnet Sankt Petri Kyrkogata och Winstrupsgatan. Det kallades för Glädjen och har gett namn till hela kvarteret.

Här kan du läsa mer om de skånska städerna i länets Kulturmiljöprogram/ Stadens landskap/Medeltida stadsbildningar

Motiv för byggnadsminnesförklaring

Glädjen15 har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att gården genom sina korsvirkeshus berättar om äldre tiders handelsgårdar där varje hus hade en specifik funktion.
  • att gården är en betydelsefull del i Lunds stadsmiljö.
  • att byggnadernas exteriörer är goda exempel för 1700- och 1800-talens byggnadsskick i korsvirke.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Lunds kommun.

Restaurangverksamhet och butikslokal.

Byggnadsminne 1978.

Hitta hit

Kontakt