Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Karl XII-huset i Lund

Karl XII-huset i Lund

Allt sedan 1830-talet har kvarteret Katedralskolan, där Karl XII-huset ligger, varit platsen för stadens läroverk. Innan dess tillhörde merparten av kvarteret en av Lunds förnämsta stadsgårdar. Gårdens huvudbyggnad, det så kallade Karl XII-huset, dateras till 1580-talet. Den blev på 1830-talet inredd till skolhus. Husets namn syftar på att det under åren 1716-1718 fungerade som kungens residens. Allt eftersom skolverksamheten växte under senare delen av 1800-talet behövdes mer ändamålsenliga byggnader. Skolan utökades under 1850-1890-talen med flera nya byggnader, och även under vid sekelskiftet 2000 har en utbyggnad skett.

Idag berättar husen om en kontinuerlig skolverksamhet, en av de äldsta i landet. De står också som goda exempel på landets skolhus och hur de utformats under årens lopp. Flera av 1800-talets främsta arkitektförmågor som C G Brunius, F W Scholander och Helgo Zettervall har varit anlitade för skolans ny- och ombyggnader. Genom restaureringsinsatser på 1920-talet har Karl XII-huset återfått mycket av sitt ursprungliga utseende, präglat av den skånsk-danska renässansen med dess röda tegelmurar och vita kritstensdekor.

En skola med ett mångsidigt byggnadsbestånd

Frånsett Karl XII-huset och det gamla gymnastikhuset är alla byggnader inom fastigheten uppförda som skolhus. De har bevarat sin typiska karaktär och ett gemensamt drag är att de är murade i tegel. Fasaderna speglar skånsk tegeltradition från 1500-talets röda tegelsten till det rödtonade respektive gulgrå under 1800-talet fram till det röda maskinslagna teglet vid sekelskiftet 1900. Allt eftersom skolundervisningen har ändrats och nya krav ställs på undervisningslokaler har skolhusen byggts om. Av äldre inredning har i viss mån snickerier som dörrar och fönsterluckor behållits och även golvbeläggning som kalkstens- och viktoriaplattor samt beslag och trappräcken.

1500-tal möter 1800-tal

Skolans huvudingång vid Stora Södergatan markeras av ett porthus med två torn och gallerprydda grindar, ritat av H Zettervall och byggt 1862. Skolbyggnaderna har sina entréer från skolgården. De äldsta husen ligger i den östra delen där Karl XII-huset och längan i gråsten och tegel norr därom tillhörde den gamla stadsgården. En brandförsäkringsvärdering från 1816 ger en bild av hur gården såg ut i äldre tid. "Caractersbyggnaden", det vill säga Karl XII-huset, var i bottenvåningen inredd till bostad med sal, förmak, sängkammare, barnkammare och gästrum. Ovanvåningen användes troligen mer för fest och sammankomster och var inredd med två salonger och gästrum. Huset blev på 1850-talet ombyggt och anpassat för skolundervisning. Då inreddes salen i ovanvåningen till så kallad bönesal, senare har den omvandlats till musiksal. Det tredelade, brutna innertaket var "målat i ornamenter". Längan i norr var från början ett stall, som blev på- och ombyggt till fäktsal 1842 efter ritningar av C G Brunius. Fäktning ingick i äldre tiders skolundervisning. Senare kom byggnaden att användas som gymnastiksal. Efter en brand i modern tid har här inretts skolsalar.

Den långa raden av skolbyggnader i söder ger en god föreställning om 1800-talets skolmiljö. Den västra delen har dock tillkommit på 2000-talet. Både den östra delen, från 1850, och mittdelen, från 1865, ritade av F W Scholander respektive H Zettervall, präglas av den tidens tydliga medeltidsstil, vilket var kännetecknande för det offentliga byggandet i Sverige. En särskild omsorg är lagd på utformningen av gårdssidans två trapphus. I Zettervallsdelen blev ett speciellt kollegierum inrett i det åttkantiga trapphusets ovanvåning.

I äldre handlingar finns uppgifter om den trädgård som hörde till stadsgården. Den var stor och upptog kvarterets västra del. Före skoltiden hade dåvarande ägaren låtit trädgården vara öppen för allmänheten under sommaren. Brandförsäkringen från 1816 nämner 300 fruktträd planterade i fyrkanter och omgivna av krusbärs- och hallonbuskar, häckar av hassel och avenbok samt i mitten två dammar. Trädgården omgärdades då av ett högt plank och hade två lusthus, det ena uppfört av korsvirke och det andra av furutimmer. I och med att Katedralskolan förlades till tomten på 1830-talet var trädgården till att börja med utarrenderad till rektorn. Senare kom den att användas i undervisningen i botanik. Lärare och elever vårdade trädgården och försåg den med nya växter. I början av 1900-talet omfattade den 200 arter av träd, buskar och örter. I samband med att marken togs i anspråk för nya skolhus lades trädgården ned.

Byggnadsminnesskydd gäller delar av skolmiljön

Endast 1580-tals huset, 1805-års längan och byggnaderna från 1840-1860-talen inklusive det monumentala porthuset samt delar av skolgården omfattas av byggnadsminnesskyddet. Den så kallade Nya Läroverksbyggnaden från 1896 i västra delen och senare tillkomna byggnader är inte skyddade som byggnadsminne.

Här kan du läsa mer om skolväsendet i länets Kulturmiljöprogram/ Skånes historia och utveckling/ Administrativ landskap/Utbildning och skola

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Karl XII-huset och vissa äldre skolbyggnader har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att Karl XII-huset med sin ålderdomliga prägel representerar 1500- och 1600-talens påkostade tegelbyggnader i de skånska städerna.
  • att det är en skolanläggning med mer än 170-årig kontinuitet.
  • att de speglar en mångfasetterad skolmiljön där tegelbyggnader från 1500-talet till sekelskiftet 1900 tillsammans med skolgården bildar en sammanhållen enhet.
  • att byggnadernas planlösning och delar av äldre inredning, framför allt från 1800-talet, finns kvar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Lunds kommun.

Skola.

Byggnadsminne 1974.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss