Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ljungbyhed F5

Ljungbyhed F5

De öppna markerna mellan Söderåsen och Rönne å kom redan under slutet av 1600-talet, kort efter att Skåne blivit svenskt, att bli en militär mötes- och övningsplats. Här vid Ljungby och Bonnarps hedar samlades under närmare 300 år flera av de skånska regementenas soldater för att årligen under några sommar- och höstveckor delta i övningar som ett led i landets försvar. Med tiden blev mötesplatsen den största i sitt slag och på Ljungbyhed fanns soldater från Norra Skånska kavalleriregementet, Södra Skånska kavalleriregementet och Norra Skånska infanteriregementet.

Regementena fortsatte hålla sina möten här men under 1890-talet påbörjades en avveckling och på 1920-talet lämnade det sista regementet platsen. 1927 togs Ljungbyhed över av det nyinrättade flygvapnets flygskola. Verksamheten utvecklades till Krigsflygskolan F5, som kom att prägla området med nya byggnader och anläggningar. Skolan lades ned 1998 och den militära eran på Ljungbyhed upphörde. Än idag kan man urskilja tre lägerområden, husarlägret, dragonlägret och infanterilägret även om det numera är krigsflygskolans byggnadsbestånd som dominerar. Bebyggelsen har utökats allt efter behov och varierar i byggnadsskick och material. Här finns det sena 1800-talets panelklädda trähus, sekelskiftets och 1930-talets tegelbyggnader och senare decenniers stora komplex för flygverksamheten.

Bland lägerhyddor och baracker

Soldatlivet under övningarna var spartanskt och manskapet sov i tält. Först på 1870-talet blev tälten ersatta med lägerhyddor, varav ett par finns bevarade inom museiområdet. Hyddorna har en ovanlig tältliknande form och var från början halmtäckta. Särskilda förläggningsbaracker blev verklighet något senare och 1884 fanns det baracker för allt manskap. För officerare byggdes särskilda bostadshus och till detta kom bland annat mässbyggnad, stallar, förråd, vattentorn, tälttork, restaurang och marketenteri. Allt är uppbyggt utifrån en regelbunden plan med trädkantade regements- och kompanigator och öppna gräsytor. Staket och häckar markerar de olika regementenas områden.

Flygutbildning

Vid sekelskiftet 1900 ändrades landets militära uppbyggnad och flera regementen förlades till städer, vilket innebar att övningsplatserna förlorade i betydelse. Det kom också att gälla Ljungbyhed. På 1910-talet förlade flygpionjären Enoch Thulin en flygskola till heden och utifrån den utvecklades grunden för flygvapnets flygutbildning och Krigsflygskolan. Efter drygt 60 år avvecklades skolan och anläggningen övergick i privat ägo. Skilda verksamheter finns nu förlagda till det nya Ljungbyhed Park-området, bland annat ett civilt flygfält och utbildning såväl på högskolenivå som gymnasie- och yrkesskola. I några av husen, däribland husarmässen från 1860-talet och en förläggningsbarack, driver Ljungbyheds Militärhistoriska Museum verksamhet. Här visas utställningar om arméförbandens verksamhet, utrustning och miljöer samt flygets utveckling på Ljungbyhed.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Ljungbyhed/F 5 har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att anläggningen berättar om en månghundraårig militärtradition som spänner från 1600-talet till nutid.
  • att bebyggelsen och områdets struktur med kasernplan, vägsträckningar och planteringar minner om landets regementen och hur de var gestaltade under 1800- och 1900-talen.
  • att byggnadsbeståndet speglar olika sidor av ett militärt byggnadsskick samtidigt som det också minner om den hierarkiska ordning som gällde inom det militära.
  • att flera byggnader har behållit sin ursprungliga prägel, vilket även är avläsbart i några av interiörerna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Klippans kommun.

Utbildningscenter, civilflygplats, företagsverksamhet och militärmuseum.

Byggnadsminne 1997.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss