Bollerups borg

I Skåne byggdes under slutet av medeltiden ett flertal befästa hus eller borgar. Av dessa är det framför allt de välbevarade borgarna, Bollerup och Glimmingehus, som kan berätta om den tidens exklusiva borgbyggande.


Borgen i Bollerup, som fick sitt utseende på 1490-talet, är den kvarstående delen av en fyrlängad anläggning. Den vattenfyllda vallgraven och de höga, massiva murarna understryker karaktären av försvarsborg. Efter att borgen skadats på 1500-talet och fått förfalla under 1600-talet fungerade den under en tid som magasin. Först under 1900-talet sattes den i stånd och en omfattande tidstypisk restaurering gjordes under åren 1931-1945. Byggnadsarkeologiska undersökningar, genomförda på 1920-talet, låg till grund för restaureringen, som syftade till att återföra borgen till dess medeltida utseende.

En palatsliknande borg

På borgplatsen fanns vid 1400-talets slut två äldre tornbyggnader, ett i tegel och ett i natursten. De byggdes samman till det hus i tre våningar och källare som utgör Bollerups borg idag. Den översta våningen hade från början en skyttegång, varifrån borgen kunde bevakas och försvaras. Man får föreställa sig att taket var betydligt brantare då, i övrigt stämmer utseendet troligen väl överens med den byggnad man upplever idag.

Borgen har kraftiga murar där karaktäristiska detaljer som blinderingar och bågfriser understryker borgherrens intentioner att visa sin makt och rikedom. En ålderdomlig detalj är byggnadens taktäckning där takpannorna ligger på öppen läkt och är tätade underifrån med ett särskilt sorts kalkbruk. Källarvåningen användes som borgstuga och här fanns också bagarstuga och brygghus. Både källarvåningen och bottenvåningen har sina karaktärsdrag bevarade, vilket framför allt betonas av de murade takvalven, som bärs upp av kraftiga stenpelare. Bottenvåningen och den ovanliggande våningen har använts för representation respektive bostad för borgherren. Här finns fönsternischer med väggfasta bänkar i det stora rum som använts som festsal. Den har dekorativa kalkmålningar med bland annat helgongestalter och draperimålning. Även det tredje våningsplanet har fungerat som bostad och här finns också eldstäder bevarade. På våningens norra sida finns en utanpåliggande så kallad privet. Den var den tidens toalett och är typisk för 1400- och 1500-talens borgar.

Magdalene Krognos bröllop

Bollerup är omtalat för det storslagna bröllop som hölls här 1502 då borgherren och riksrådet Oluf Stigsen Krognos gifte bort sin dotter Magdalene med Tyge Axelsen Brahe på det närliggande Tosterup. Räkenskaperna för bröllopet finns kvar och ger en bild av överdådet. Det finns till exempel nedtecknat de stora mängder, drygt 20 000 liter, tyskt öl, renskt och fransk vin som gick åt. Kött från 10 oxar, 40 lamm och får och 4 kor tillreddes. Därtill kom fläsk, fisk och smör och sannolikt vilt från borgens egna marker.

Från kungligt gods till lantbruksinstitut

Ägarlängden till Bollerup är lång och går tillbaka till 1200-talet. Här nämns flera av de främsta danska adelssläkterna som till exempel Krognos. Bland 1700-talets ägare finns Erik Ruuth, en framstående storgodsägare och entreprenör med flera egendomar bland annat i södra Skåne. År 1818 köpte kung Karl XIV Johan godset och arrenderade ut det för att 1844 sälja det till lagmannen och borgmästaren i Ystad Tage Ludvig Sylvan. Denne hade genom handel skapat sig en förmögenhet och kom att äga flera stora gårdar i Ystadstrakten, bland annat Glimmingehus och Bjersjöholm. Genom sitt testamente inrättade Sylvan stiftelsen Lagmannen Tage Ludvig Sylvans Lantbruksinstitut Bollerup. Verksamheten startade 1902 och allt sedan dess drivs Bollerup som lantbruksskola.

Bollerups storskaliga anläggning har ett byggnadsbestånd som spänner från 1400-tal över 1800-talet till nutid. Endast Borgen är skyddad som byggnadsminne.

Här kan du läsa mer om slott och herrgårdar i länets Kulturmiljöprogram i avsnitten om Jordbrukets landskap/Slott och gods.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Bollerups borg har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att borgen är en av de bäst bevarade borgarna i landet och att den genom sitt byggnadsskick berättar om medeltidens borgkultur.
  • de välbevarade och karaktäristiska byggnadsdetaljerna som murverket, den dekorativa utsmyckningen i form av bågfriser och blinderingar samt det understrukna tegeltaket.
  • interiören med sin rumsindelning, sina salar, valv och kalkmålningar.
  • att borgen exemplifierar det tidiga 1900-talets restaureringsideologi.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Tomelilla kommun.

Borgen är en del av Bollerups Lantbruksinstitut. Den är öppen för besök under sommaren.

Byggnadsminne 1964.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss