Skegrie mölla

I det öppna slättlandskapet nordväst om Skegrie samhälle har det funnits en väderkvarn sedan 1700-talet. Dagens mölla är byggd 1895. Den är ovanlig till sin typ, en så kallad jordholländare eller skinnklockemölla, och det finns idag endast ett fåtal bevarade i Skåne. Den närliggande mjölnarbostaden med sin vitputsade länga och sitt uthus är från 1860-talet.                        

En av dagens hundra väderkvarnar

Skegrie mölla är en av drygt 100 bevarade väderkvarnar i Skåne. Vid sekelskiftet 1900 beräknas det ha funnits omkring 500 i länet, varav det flesta var holländarkvarnar. Merparten uppfördes under åren 1840-1870. Möllan i Skegrie representerar en yngre period och är en av fem som byggdes under åren 1895-1905. 

En byggkostnad på 6 000 kronor

Möllan är uppförd på platsen för en äldre stubbamölla, som brann 1895. Skegriemöllan kom till under en brytningstid då både traditionellt timmermansarbete och modern teknik och material användes, vilket bland annat syns i gjutjärnsdelarna och remdriften. Möllebyggaren hette Lars Larsson. Han var från Anderslöv och byggde även möllan i Norra Grönby. En jordholländare saknar, till skillnad från andra holländarkvarnar, såväl segelbana, det vill säga den träbalkong som löper runt kvarnkroppen, som den höga sockelvåningen med den karaktäristiska genomkörseln. Själva kvarnhuset, kallat bölet eller skrået, är byggt i trä. Grunden är av grovhuggen sten. Den över delen, hättan, har en konstruktion som gör det möjligt att vrida den efter vinden för att få största malningseffekt. Både kvarnkropp och hätta är klädda med svart papp. I möllan finns återanvänt timmer från den nedbrunna stubbamöllan. Interiören är till stor del intakt och kvarnverket är funktionsdugligt. Det har två så kallade malgångar med kvarnstenar i konststen samt sikt-, rens- och krossmaskiner.  

Gåva till Skytts härads hembygdsförening

Kvarnverksamheten upphörde 1947. Den siste möllaren Henry Alm bodde kvar i mjölnarbostaden fram till mitten av 1980-talet. År 1966 överlämnade han möllan till hembygdsföreningen och ett tjugotal år senare fick föreningen genom testamente även mjölnarbostaden, inventarier och den tillhörande fastigheten. Hembygdsföreningen, som har inrättat museum i byggnaderna och iordningställt samlingssal och kontor för sin verksamhet, ordnar marknader och särskilda dagar då kvarnen och mjölnargården är öppna för besökare.

En helgjuten kvarnmiljö

Miljön speglar levnadsförhållandena vid en mölla som de såg ut vid sekelskiftet 1900. Förutom möllan har mjölnarbostaden med sin vitputsade länga och uthuset bevarat en äldre karaktär. I uthuset fanns plats för några grisar och kor, vedförråd och höskulle. Boningshuset har traditionsenligt en trädgård, som följer ett äldre mönster med fruktträd och buskar.          

Du kan läsa mer om kvarnar i länets Kulturmiljöprogram/Jordbrukets landskap/De skånska möllorna

Motiv för byggnadsminnesförklaringen        

Skegrie mölla har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • den välbevarade kvarnmiljön där kvarn, mjölnarbostad och uthus tillsammans berättar om de skånska väderkvarnarnas storhetstid under 1800-talet.
  • väderkvarnen är en symbol för det agrara landskapet och för det skånska landskapet i synnerhet.
  • att den representerar en ovanlig kvarntyp, jordholländaren.
  • det välbevarade och funktionsdugliga kvarnverket.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Trelleborgs  kn,  Stävievägen.

Museum. Byggnaden ägs av Skytts härads hembygdsförening.

Byggnadsminne 2004.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss