Kristianstad station

I stadskärnans västra del, mitt emot Heliga Trefaldighetskyrkan och ett kvarter från Stora torget, ligger Kristianstads station.  Den är en av landets äldsta stationsbyggnader, uppförd 1865 efter ritningar av överingenjör Claes Adelsköld.

Han var engagerad i fem av de järnvägsbanor som kom till på privat initiativ i Skåne och ansvarade för ett flertal stationsbyggnader.  Stationsbyggnaden i Kristianstad är den största av de tre stationsmodeller som togs fram för de nya banorna.  Det utseendet stationen har idag präglas både av nybyggnadstiden och den stora om- och tillbyggnaden 1917-1918 då bland annat den stora väntsalen kom till.    

"de sju linjernas stad"

Kristianstad blev under det sena 1800-talet en betydande järnvägsknut i Skåne och kallades för "de sju linjernas stad. En av linjerna, Christianstad - Hessleholm jernväg (CHJ), räknas som en av de första privata järnvägslinjerna i Skåne. Genom banan fick Kristianstad förbindelse med Södra stambanan mellan Malmö – Stockholm och behovet av goda transporter för industri- och jordbruksprodukter kunde tillgodoses. Järnvägsområdet är utlagt på mark som frigjordes i samband med att stora delar av Kristianstads fästningsanläggning raserades vid mitten av 1800-talet. Väster om spårområdet etablerades olika industrier och lagerbyggnader. Sedan riksdagen fattade beslut 1939 om att förstatliga järnvägsnätet har CHJ-banan varit en del av Statens järnvägar medan stationshuset sedan några år tillhör Jernhusen, som svarar för många av landet större stationsbyggnader

Ett stationshus i rött och gult tegel

Kristianstad var CHJ-banans huvudort och stationshuset inrymde också järnvägsbolagets huvudkontor och tjänstebostäder. Adelskölds stationsmodeller berörde i första hand planlösningen medan fasadmaterial och utformning kunde varieras från linje till linje. I Kristianstad är stationshusets fasader växelvis murade i gula och röda tegelskift och utsmyckade med detaljer i ljus puts, i en medeltidsinspirerad stil, vanlig för den här tiden. Den gulröda tegelmurningen förekommer också i andra samtida offentliga byggnader i Skåne.

Åren 1917-1918 gjordes stora om- och tillbyggnader av stationshuset efter ritningar av Kristianstads stadsarkitekt Per Lennart Håkansson och de nya delarna gavs en jugendprägel. På spårsidan mot väster fanns fram till ombyggnaderna en banhall till skydd för spår och perronger, något som var vanligt på de större stationshusen. Banhallen blev ersatt av gångtunnlar med tunnelhus. De har senare tagits bort och nya plattformstak har rests. Efter hand har olika förändringar gjorts, framför allt invändigt, och modernisering har skett på 1990-talet. Planlösningen har ändrats i stora delar av byggnaden.

Väntsalen har en välbevarad inredning, som är utförd med uttalad hantverksskicklighet, vilket bland annat syns i de mönstermurade röda tegelväggarna, pelarna i granit och innertaket med konsoler i trä. En värdefull del i interiören är också järntakkronan i jugendstil. De stora entrédörrarna med spröjsade rutor är ursprungliga och bevarar sitt äldre utseende.

Till stationsmiljön hörde tidigare flera byggnader med olika funktioner. Av dessa finns vattentornet och lokstallarna kvar. De ligger några hundra meter norr om stationsbyggnaden och ingår inte i byggnadsminnet utan är skyddade som statliga byggnadsminnen.

Du kan läsa mer om järnvägsstationer i länets  Kulturmiljöprogram Kommunikationernas landskap/Järnvägsstationer.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Kristianstads station har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att byggnaden berättar om Kristianstad och stadens expansiva utveckling under 1800-talet.
  • att stationshuset är en representant för de många privata järnvägsbanorna i Skåne, som precis som stambanan, försågs med påkostade monumentala stationsbyggnader.
  • att den välbevarade byggnaden genom bland annat sin storlek, sina tegelfasader och gjutjärnsfönster speglar 1800-talets stationsarkitektur.
  • väntsalen, som genom sin utformning och inredning med bland annat mönstermurade tegelväggar, trädetaljer och takkrona speglar en stationsbyggnad vid början av 1900-talet.                 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kristianstads kommun.

Stationsbyggnad.

Byggnadsminne 2001.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss