Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hedmanska gården i Malmö

På 1500-talet fick Malmö två torg, Stortorget och Lilla Torg. De lades ut i stadens medeltida kvarter och äldre bebyggelse revs.

Tomterna vid torgen var attraktiva och här etablerade stadens borgare handelsgårdar. På Lilla Torgs södra sida minner Hedmanska gården om en flerhundraårig handelsverksamhet. Gårdens fem byggnader har en byggnadshistoria som spänner från 1590-tal till 1890-tal. De äldre längorna speglar genom sitt korsvirke ett byggnadsskick som varit tradition i de skånska städerna sedan medeltiden medan de yngre byggnaderna, som är murade i gult tegel, representerar 1800-talet. Den gårdsbildning vi ser idag ger en bild av den handelsverksamhet som köpmannen Gabriel Hedman byggde upp vid mitten av 1800-talet. Han ägnade sig framgångsrikt åt spannmålshandel och rederiverksamhet och ingick också i stadens styrelse.

Den Hedmanska gården bestod under äldre tid av tre och därefter två skilda gårdar, som senare blev sammanslagna till en stor gård. Två bostadshus med ålderdomlig karaktär är bevarade till våra dagar och vänder på ett karaktäristiskt vis huvudfasaden mot torget. Det östra av de två husen är äldst och uppfört av borgmästare Niels Hammer 1597. Det visar hur ett förnämt bostadshus till en handelsgård såg ut på 1500- och 1600-talen. Allra tydligast syns det i husets andra vånings ekekorsvirke, ett av stadens bäst bevarade exempel från 1500-talet med konstfullt snidade knektar och fyllnadsträn samt mönstermurade fyllningar i rött tegel och vit kritsten. Den här övre våningen användes från början som spannmålsmagasin och har sin ålderdomliga takstol kvar. Bottenvåningens fasad är sedan 1700-talet putsad. I interiören ger dekormålningen en bild av hur 1600- och 1700-talens rum var utsmyckade.

Det västra bostadshuset är byggt omkring 1690 men präglas idag av den ombyggnad som gjordes 1803-1805 av handelsmannen Per Malmros. Torgsidans ekekorsvirke fick då sin putsfasad, utformad i tidens empirestil. Det syns till exempel i profilerade listverk och portutsmyckningen.

Den långa längan i två våningar utmed Hjulhamnsgatan är ett utmärkt exempel på hur ekonomilängorna såg ut långt in på 1800-talet. Den är byggd i korsvirke, vilket var det vanligaste. Det är ett korsvirke av mindre påkostat slag än det i bostadshusen och har putsade fack. Längan är byggd i två etapper, den södra delen på 1720-talet och den norra under sent 1700-tal. Invändiga renoveringar har inneburit att prägeln av ekonomibyggnad minskat, dock finns murar till gårdens ria, en anordning för torkning av säd, kvar.

1800-talets lönsamma spannmålshandel

Innergården har stenläggning och gårdshusen med sina vinschhjul och homejor minner om hur vindsvåningar och magasin användes för förvaring. Det höga tegelmagasinet, som sluter gårdsutrymmet i söder, är från Hedmans tid och stod färdigt 1852. Här förvarades spannmål som sedan skeppades ut till bland annat England. Det mindre tegelhuset intill är från 1894 och fungerade som kontor och förråd.

Handelsgården restaureras

Malmö stad lät restaurera Hedmanska gården under åren 1979 till 1983 med målsättning att visa hur en större handelsgård kunde se ut vid mitten av 1800-talet. Sedan 1970-talet bedriver Form Design Center verksamhet i den höga magasinsbyggnaden. Gårdens olika längor hyrs idag ut till butiks- och restaurangverksamhet.

Här kan du läsa mer om de skånska städerna i länets Kulturmiljöprogram/ Stadens landskap

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Hedmanska gården har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att den i sitt nuvarande restaurerade skick ger en bild av en större handelsgård vid mitten av 1800-talet.
  • att korsvirket i det östra bostadshuset speglar 1500- och 1600-talens byggnadsskick i de skånska städerna.
  • att byggnaderna genom sina tidstypiska exteriörer och sitt byggnadsskick speglar såväl 1500-talets som 1800-talets skånska handelsgårdar.
  • att inredning som till exempel snickerier, dekormålning, kakelugn finns bevarad och minner om framför allt 1700- och 1800-talets interiörer men i viss mån även 1600-talet.
  • att stommar och takstol berättar om byggnadsskick från tiden från 1500-talet till 1800-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Malmö kommun.

Kommunalägd.

Byggnadsminne 1993.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss