Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Wanås

Wanås

Wanås slott, väster om Knislinge i norra Skåne, ger med sitt välbevarade byggnadsbestånd en god bild av en skånsk slottsmiljö. Själva slottsanläggningen är uppbyggd kring en centralaxel med slottsbyggnaden i söder och flygelbyggnader, stall, magasin och logbyggnader symmetriskt placerade norr därom. Det vitputsade tegelslottet speglar både 1500-talets skånska renässansborg och de restaureringsideal som kom att prägla många skånska slott vid sekelskiftet 1900. De stora ekonomibyggnaderna i gråsten och tegel berättar om 1700-talets storgodsdrift.

Borganläggningen

Wanås finns omtalad i skriftliga källor från 1400-talet. Det benämns som ”Watnaas” och kan tolkas som åsen vid vattnet. Mycket talar för att dagens Wanås har haft en föregångare och att namnet pekar på det äldre gårdsläget. Gården blev i likhet med flera andra adelsgårdar flyttad till en holme, en ur försvarssynpunkt mer strategisk placering. Den äldsta delen av borgen är byggd på 1480-talet och finns i den nordvästra delen. Under 1500-talet byggdes borgen ut men blev under nordiska sjuårskriget 1563-1570 delvis raserad av svenska trupper. Den var då försedd med vallgrav och vindbrygga mot väster, branta tak och dekorerade gavlar. Återuppbyggnaden under 1600-talets första hälft resulterade i en komplett fyrlängad renässansborg. Under 1700- och 1800-talen ägde olika ombyggnader rum. De följdes av genomgripande förändringar under första decenniet av 1900-talet då bland annat borggården överbyggdes samtidigt som en ny köksdel tillkom vid västra sidan. Slottet fick då i stort den exteriör det har idag. Slottsdammen i söder är en del av den igenlagda vallgraven.

Under Betty Jennings tid

Åren 1757 till 1776 var en intensiv byggnadsperiod. Godset hade 1756 köpts av en förmögen arvtagerska, Betty Jennings, gift med landshövdingen i Kristiands län. Hennes släkt var framgångsrika grosshandlare och bankirer i Stockholm. Betty Jennings drev Wanås som ett storgods under närmare femtio år och omskapade slottsmiljön efter tidens ideal. Hon var en av de framstående kvinnor ur den svenska adeln som under slutet av 1600-talet och 1700-talet köpte skånska gods och utvecklade dessa enligt nya idéer. Förutom de stora om- och nybyggnaderna på Wanås anlades en ny trädgård, alléer planterades och delar av vallgraven lades igen. Det fanns även en plan för en ny slottsbyggnad, liknande de som nyuppförts i Södermanland, Uppland och Östergötland, vilken inte förverkligades.

Under Betty Jennings tid tillkom de två flyglarna, strax norr slottet, uppförda som bostads- respektive köksflygel på 1750-talet. Hon lät även ersätta den gamla ekonomigården, väster om borgen, med de fyra ekonomibyggnaderna i gråsten och tegel, som flankerar uppfarten. Ladugården och logen, längst i norr, är från 1757-1760 och medan stallet och vagnsboden är från 1775-1776. I nära anslutning till dessa restes under tidigt 1800-tal det höga gråstensmagasinet.

Slottsmiljön

I parken och en av ekonomibyggnaderna finns sedan 1980-talet återkommande konstutställningar under sommarhalvåret. En av stallängorna är inredd till kafé.

Skyddsområdet för byggnadsminnet berör slottsbyggnaden och flyglarna samt de närliggande fem äldre ekonomibyggnaderna medan övriga ekonomibyggnader, godskontor, andra byggnader och parken ligger utanför.

Här kan du läsa mer om slott i länets Kulturmiljöprogram/Jordbrukets landskap/Slott och gods och i Krigens landskap/Renässansanläggningar.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Wanås slott har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • den sammanhållna slottsmiljön med väl bevarade byggnader, vars sexhundraåriga historia kommer till uttryck i byggnadsskick, utformning och byggnadsmaterial.
  • att slottet speglar såväl 1500-talets intensiva borgbyggnadsperiod i Skåne och Danmark som 1700-talets strikta slottsanläggning med symmetri som ledstjärna.
  • välbevarade och karaktäristiska detaljer i fasadernas utsmyckning bland annat i form av mönstermurning, trappgavlar, bågfriser och minnestavlor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Östra Göinge kommun.

Privatägd. Parken är öppen för besök under vissa tider. Utställningshall i en av ekonomibyggnaderna.

Byggnadsminne 1980.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss