Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Värmansnäs

Foto: Isabel Vitaskär

Under ett besök i naturreservatet Värmansnäs får du uppleva en artrik äldre lövblandskog på en halvö i Listersjön. Klipporna stupar brant i sjön eller bildar rasbranter.

Värmansnäs fridlystes som naturminne 1961. Anledningen var ”Att så länge som möjligt bevara nuvarande beståndstyp och därvid studera markvegetationens utveckling samt att bereda fristad åt grävling”.

Gammal kalvhage

Reservatet består av en tre hektar stor halvö med äldre lövblandskog där ek och bok är de vanligaste arterna. Halvön höjer sig tio meter över Listersjön och klipporna stupar brant ned i sjön. Enligt Peter Geddas karta från 1688 var Värmansnäs en del av en kalvhage. I området fanns då, enligt kartan, rikligt med lövträd.

Västra delen av halvön täcks av en äldre, gles ädellövskog dominerad av ek och bok med betydande inblandning av gran. En kraftledningsgata skär genom skogen och bildar en glänta. På den östra delen av halvön och på kullen mitt i reservatet dominerar gran.

Granen skyddar halvön från kalla vindar från Listersjön vilket ger ett jämnare mikroklimat och en snabbare uppvärmning på våren. På sluttningarna i kraftledningsgatan dominerar blåbär och i de övre delarna ljung.

Flera av de äldre lövträden trängs idag ut av gran. Beslut om nytt syfte och nya föreskrifter fattades 2006. Försiktiga röjningar av gran ska göras för att minska granens konkurrens med lövträden.

Spår av läderbagge

I naturskogen på Värmansnäs finns rikligt med död ved både i levande träd och i högstubbar, torrakor och lågor. Vid inventeringar 1998 hittades spillning efter läderbagge i en av de murkna ekarna. Läderbagge är en av våra största skalbaggar och den är beroende av gamla ihåliga lövträd, främst ek. Läderbaggen lever som larv i ihåliga träd mellan tre och fyra år, innan den utvecklas till en tre centimeter lång färdig skalbagge med en livslängd på en månad.

Vid en inventering 2004 hittades ovanliga vedinsekter som lever på död granved i ett mindre granbestånd där det finns rikligt med äldre granlågor. Flera ovanliga arter av insekter, spindlar, lavar och svampar har påträffats inom reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Värmansnäs, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • rida eller cykla
 • göra upp eld
 • tälta
 • anordna lägerverksamhet eller tävling.

 

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Samla in vedlevande insekter eller vedlevande svampar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1961
Kommun: Ronneby
Karaktär: Äldre lövskog på udde
Areal: 3 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt